Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

ARCHIWUM

Treść

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SUSZEC

Od  1 lipca 2013 r. obligatoryjnym obowiązkiem każdej gminy,  wynikającym  z nowelizacji  ustawy  z dnia  13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391)  jest zorganizowanie  odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Pozostałe  nieruchomości muszą realizować  ten obowiązek w ramach umów indywidualnych zawartych z firmami  posiadającymi odpowiednie  zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Suszec, których wykaz  jest dostępny  na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

W pierwszym kwartale bieżącego roku  zostanie ogłoszony przetarg na wybór firmy, która będzie odbierać odpady komunalne od wszystkich mieszkańców. Właściciel nieruchomości  zamieszkałej otrzyma do wypełnienia  deklarację, w której wyliczy wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych w uchwale podjętej przez Radę Gminy Suszec. Opłata będzie naliczona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i będzie zależeć od tego czy właściciel nieruchomości będzie segregował odpady komunalne. Uchwalono opłatę niższą - 8 zł od osoby na miesiąc dla deklarujących segregację odpadów komunalnych  oraz opłatę wyższą -15 zł od osoby na miesiąc dla  mieszkańców, którzy nie zadeklarują chęci  segregowania odpadów.  Druk deklaracji  dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec i na stronie internetowej gminy www.suszec.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz zostanie dostarczony przez sołtysów. Właściciel nieruchomości zadeklaruje jednocześnie czy odpady komunalne będzie zbierał selektywnie. Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Suszcu do 31 marca 2013 roku, do której obowiązkowo należy dołączyć kopię umowy z dotychczasową firmą odbierającą odpady.  Niezłożenie deklaracji w terminie, albo uzasadnione wątpliwości, co do danych w niej zawartych, spowodują wydanie przez Wójta Gminy decyzji określającej wysokość opłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone będą kwartalnie do ostatniego dnia  ostatniego miesiąca kwartału, tj. do  31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia  -  na  rachunek  bankowy Gminy Suszec nr  15 8456 1019 2001 0000 0446 0002, podając w tytule „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz adres  nieruchomości, na której  powstają odpady  komunalne.                                                                                                            

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie wynika, że za uiszczoną opłatę Gmina Suszec ma obowiązek pokryć koszty działania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,  w   tym  zapewni  odbiór  odpadów   komunalnych    zmieszanych   oraz  odpadów   zbieranych   w  sposób selektywny  bezpośrednio  z terenu nieruchomości.

 

Jednocześnie  przypominamy  właścicielom  nieruchomości  zamieszkałych  o  konieczności  wypowiedzenia  dotychczasowych  

umów  na  odbieranie  odpadów  komunalnych

 

I.  ODPADY  KOMUNALNE  ZMIESZANE NALEŻY  ZBIERAĆ  W  POJEMNIKACH, A SEGREGOWANE  W WORKACH:

1)  papier - worek niebieski,

2)  tworzywa sztuczne - worek żółty,

3)  opakowania wielomateriałowe - worek  biały,

4)  szkło - worek zielony, 

5)  metal  - worek czarny.

II. CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIERANIA ODPADÓW:

 - jeden raz  w miesiącu  dla budynków jednorodzinnych i budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych,

 - dwa razy w tygodniu dla budynków  wielorodzinnych, położonych w Suszcu  przy ul. Piaskowej.

III.  ILOŚĆ  ODBIERANYCH ODPADÓW:

1. Z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

1) Na nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) 120 l odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z pojemnika,

b) 80 l każdego rodzaju odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, odbieranych w workach.

2) Na nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) 240 l odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z pojemnika lub pojemników,

b) 160 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, odbieranych w workach.

3) Na nieruchomości zamieszkałej powyżej 4 osób:

a) 240 l  odpadów  zmieszanych oraz dodatkowo 120 l odpadów komunalnych zmieszanych na każde kolejne 2 osoby, odbieranych  z pojemnika lub pojemników,

b) 160 l na każdy  rodzaj  odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz dodatkowo 80 l każdego rodzaju odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 2 osoby, odbieranych w workach.

2. Z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej:

a) Iloczyn liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz ilości 7,5 l odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z pojemników lub kontenerów;

b) Iloczyn liczby osób zamieszkałych na nieruchomości oraz ilości 5 l odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny odbieranych w workach lub z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

IV. ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane  będą  jak dotychczas  jeden raz  w roku z terenu nieruchomości.

V. PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane  leki  będzie można oddawać jak dotychczas w Aptece  Św. Stanisława w Suszcu.

VI. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy będzie uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą  mogli  samodzielnie dostarczyć wyżej wymienione odpady zbierane selektywnie oraz:

1) chemikalia

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny,

4) zużyte opony,

5) meble i inne  odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 50 kg  rocznie  na jedną osobę,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów  rocznie  na jedną osobę,

7) odpady  ulegające biodegradacji (np. trawa, liście).

Informacje dotyczące lokalizacji  placu selektywnej zbiórki odpadów i godzin otwarcia będą zamieszczone na w/w stronie internetowej gminy oraz w lokalnej gazecie.

 


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE SUSZEC W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Kiedy wchodzi w życie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz 291) nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 r.

Co z dotychczasowymi umowami na wywóz odpadów komunalnych?

Umowy należy rozwiązać samodzielnie do 30 czerwca 2013 r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego w umowie z danym przedsiębiorcą. Wyjątek stanowi firma „KOMUNALNIK” Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju, która zobowiązała się z własnej inicjatywy rozwiązać umowy z klientami z dniem 1 lipca 2013 r.

Ile będziemy płacić za wywóz odpadów zgodnie z nowymi zasadami?

Stawka opłaty za wywóz odpadów obowiązywać będzie każdą osobę faktycznie zamieszkującą na danej nieruchomości, niezależnie od wieku. Niższą opłatę w kwocie 8 zł od osoby na miesiąc będą płacić mieszkańcy, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wyższą opłatę w kwocie 15 zł od osoby na miesiąc będą uiszczać mieszkańcy, którzy nie podejmą się segregowania odpadów.

Ile osób należy zadeklarować, jeśli zamieszkujących na nieruchomości jest więcej niż zameldowanych?

Właściciel nieruchomości w deklaracji wpisuje ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, niezależnie czy są one tam zameldowane, czy nie.

Kto i kiedy ma złożyć deklarację?

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości w terminie do 31 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Suszec wraz z załączoną kopią dotychczasowej umowy na wywóz śmieci. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.

Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji?

Jeśli właściciel nie złoży deklaracji, wójt po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego określi właścicielowi w drodze decyzji wysokość opłaty za śmieci.

Kto to jest właściciel nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach  przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Uchwalony został kwartalny tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W danym roku kalendarzowym w opłatę trzeba będzie wnosić w następujących terminach:

 I kwartał - płatny w terminie do dnia 31 marca,

II kwartał – płatny w terminie do dnia 30 czerwca,

III kwartał – płatny w terminie do dnia 30 września,

IV kwartał – płatny w terminie do dnia 31 grudnia.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa z dniem 30 września 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2013 r.

W jaki sposób mieszkaniec uiszczał będzie należną „opłatę śmieciową”?

Wyliczoną przez siebie opłatę, zadeklarowaną wcześniej w złożonej deklaracji mieszkaniec będzie uiszczał na rachunek bankowy Gminy Suszec nr 15 8456 1019 2001 0000 0446 0002, podając
w tytule „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Opłaty można dokonywać przekazem pocztowym, przelewem przez Internet lub w kasie banku. Wpłaty dla posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym są zwolnione
z dodatkowych opłat. Sołtysi nie będą inkasować opłat za gospodarowanie odpadami.

Czy właściciel otrzyma nakaz płatniczy zobowiązujący go do uiszczenia „opłaty śmieciowej”?

Złożona przez mieszkańca deklaracja stanowi nakaz płatniczy, dlatego też nie otrzyma on

już dodatkowego dokumentu nakazującego zapłatę należnej kwoty.

Jak często odbierane będą odpady z posesji?

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane w sposób selektywny, w tym: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- raz w miesiącu, co dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

- dwa razy w tygodniu, co dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w roku z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Natomiast przeterminowane leki będą przyjmowane
w aptece Św. Stanisława w Suszcu.

Co w przypadku, gdy ustalona częstotliwość odbierania odpadów będzie niewystarczająca?

Mieszkaniec może dostarczyć nieodpłatnie odpady zebrane selektywnie we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zostanie uruchomiony na terenie gminy Suszec. W punkcie tym odbierane będą także: odpady ulegające biodegradacji (np. liście, trawa), chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. Meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być dostarczane do punktu w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną osobę zamieszkującą na nieruchomości, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę zamieszkującą na nieruchomości.

Jaką pojemność pojemnika uchwalono na jednego mieszkańca posesji?

Na jednego mieszkańca będzie przypadać pojemnik na odpady komunalne zmieszane
o pojemności 60 litrów na osobę oraz worki o minimalnej pojemności 80 litrów na każdy rodzaj odpadów zbieranych w sposób selektywny, a więc papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji.

Informuje się mieszkańców, że podjęte uchwały w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Suszec są dostępne na stronie internetowej www.suszec.pl

w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce UCHWAŁY RADY, GMINNE PROGRAMY.

 


smieci_rozkl.bmp (1.37 Mb)

 

 

 

 

ULOTKA.png (250.81 Kb)

 

 

ULOI.png (287.39 Kb)

2116676