UCHWAŁY

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów

Uchwała - termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi