Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

UCHWAŁY

Treść

UCHWAŁA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suszec oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/421/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Suszec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR LX/550/2023 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

UCHWAŁA NR LI/459/2022 RADY GMINY SUSZEC z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Suszec

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Suszec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/176/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/177/2020 Rady Gminy Suszec z dnia 9 lipca 2020 r . w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku – lipiec 2020

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku (zmiana) – grudzień 2020

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów – lipiec 2020

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów (zmiana) – grudzień 2020

Uchwała - termin, częstotliwość, tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Archiwum (nieobowiązujące uchwały)

Uchwała - regulamin utrzymania czystości i porządku - nieaktualny

Uchwała - szczegółowy sposób odbioru odpadów - nieaktualny

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty - nieaktualny

Uchwała - wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieaktualny

 

2092746