Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

NOWE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Treść

Zgodnie z art. 9nb ust. 1-4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku             w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.), od 1 stycznia 2019 r. powstał  obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające segregowane odpady komunalne takie jak : papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło. Sprawozdania należy  przekazywać  wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zgodnie z art. 9xaa  cyt. ustawy podmiot zbierający odpady komunalne, który przekazuje sprawozdanie po terminie,  podlega karze pieniężnej w wysokości       100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni”.

Wzór sprawozdania znajduje się w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).

2068196