Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Treść

OD 1 MAJA 2022 ROKU  ZMIANY W ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • Niesegregowane (zmieszane)  odpady  komunalne z terenu zabudowy jednorodzinnej  - będą odbierane  1 raz  w miesiącu

 

 • Popiół bezpośrednio z nieruchomości (z kubłów) będzie odbierany wyłącznie w okresie od października do  kwietnia

 

ZMIANY W ZASADACH PRZYJMOWANIA  ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA  ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

położonym w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 (tel. 728 965 974)

 

Wprowadzono nowe limity przyjmowanych odpadów komunalnych:

  

 • odpady stanowiące części roślin pochodzących  z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów  i parków  będą zbierane odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne w ilości do 30 kg miesięcznie  na jedną osobę  zamieszkałą  na nieruchomości, na której zostały wytworzone

 

 • zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu /domu

 

 •  odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu /domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone

 

 •  popiół będzie przyjmowany w miesiącach od maja do września

 

Pozostałe odpady komunalne są przyjmowane w PSZOK na dotychczasowych zasadach.

 

Przypomina się wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, iż w związku z koniecznością szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych  dostarczanych  do  PSZOK-u, wprowadzony został obowiązek:

 • wypełnienia OŚWIADCZENIA o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK (w przypadku dostarczania odpadów przez właściciela nieruchomości)
 •  
 • posiadania UPOWAŻNIENIA udzielonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, z której pochodzą odpady (w przypadku dostarczania odpadów przez osobę inną niż właściciel nieruchomości).

W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia lub upoważnienia, pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

 

Regulamin korzystania z PSZOK-u oraz druk  oświadczenia lub upoważnienia są dostępne  w PSZOK-u oraz na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.


OD 1 MAJA 2021 ROKU

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SUSZEC

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

 

 Nowelizacja   ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez Sejm RP zobligowała gminy do dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do nowych  przepisów, które zostały znacznie zaostrzone.  W Gminie  Suszec nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi  wejdą w życie od 1 maja 2021r. co wynika z uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Przetarg na usługi związane z odbiorem  i zagospodarowaniem  odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych (do 30 kwietnia 2022 roku), wygrał dotychczasowy wykonawca tj. firma EKO z Rybnika, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za cenę:  3.435.224,15 zł brutto. W przetargu starowały jeszcze dwie firmy: SANIT-TRANS (4.148.047,80 zł brutto) i REMONDIS (3.736.574,50 zł brutto). Przetarg został zorganizowany  według nowych zasad  wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  m.in. rozszerzono zakres rodzaju odbieranych  odpadów oraz zwiększono częstotliwość  odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Dodatkowo bezpośrednio  z nieruchomości będą odbierane bioodpady. Zmianie uległ również sposób  rozliczania  się  gminy z wykonawcą. Dotychczas rozliczano się  ryczałtowo tzn. miesięczny koszt odbioru był sztywny i wynikał z zaoferowanej ceny w przetargu, który odbył się trzy lata temu i nie był uzależniony od masy odebranych odpadów w danym miesiącu. Zaś od 1 maja br. Gmina zapłaci  za każdą faktycznie  odebraną tonę odpadów. To wynika i jest wymagane nowymi przepisami prawa.  Należy podkreślić,  że na terenie naszej gminy  i nie tylko obserwuje się stały wzrost  ilości oddawanych odpadów. Wynika  z tego prosta zależność  im więcej odpadów zostanie odebranych, tym większą  opłatę będą ponosić mieszkańcy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musi zostać pokryty w całości z opłat mieszkańców. Niestety  kolejne przetargi w wszystkich gminach pokazują ciągle  rosnący drastyczny  wzrost cen dotyczący odpadów, co musi budzić niepokój, ale i też musi dać domyślenia co do zmiany naszego stylu konsumpcyjnego życia.

 

NOWA STAWKA OPŁATY 

Biorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodarowania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu oraz ilość odpadów wytworzonych w gminie w latach poprzednich, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będzie wynosić 26 zł miesięcznie,  co wynika z oferty firmy EKO, która zaoferowała najniższą cenę.  Po uchwaleniu przez Radę Gminy Suszec  nowej stawki,  mieszkańcy zostaną powiadomieni.

Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, okaże się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów będzie więcej, niż założono, stawkę trzeba będzie podnieść.  Ten problem dotyczy już kolejnych gmin, które obecnie podwyższają opłaty za gospodarowanie odpadami, bo ich po prostu ciągle przybywa w przeliczeniu na mieszkańca. 

Mieszkańcom, którzy nie będą segregować odpadów  zostanie ustalona  opłata podwyższona jako kara za niewywiązanie się z obowiązku  segregacji śmieci.

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA  BIOODPADAMI !!!

Największa zmiana dotyczy bioodpadów, które  od miesiąca maja br. będą odbierane bezpośrednio  z  nieruchomości. Bioodpady z nieruchomości zabudowanych budynkami   jednorodzinnymi, będą odbierane w ilości limitowanej tj. 120 l na każde 1 - 2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a więc z budynku zamieszkałego  przez 1 lub 2 osoby odebranych zostanie  maksymalnie 120 l a w przypadku  budynku zamieszkałego przez 3 lub 4 osoby  można oddać 240 l. Limit nie dotyczy budynków wielolokalowych.

Bioodpady  odbierane będą  wyłącznie w pojemnikach, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Do pojemnika na bioodpady

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście i inne pozostałości roślinne, resztki żywności, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, drobne gałązki, korę drzew i trociny.  Zwraca się uwagę, aby bioodpady były gromadzone luzem czyli pozbawione worków foliowych i innych opakowań.

Nie wrzucamy: płynnych resztek jedzenia, kości i mięsa, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni, pampersów i innych środków higienicznych oraz innych odpadów komunalnych.

 

Uwaga!  Firma nie wyposaży nieruchomości w pojemniki na bioodpady!

Obowiązek ten jest po stronie właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie  i na własny koszt wyposaży nieruchomość w  pojemnik  w kolorze brązowym z napisem BIO przystosowanym  do obsługi przez specjalistyczne  środki transportu.

Bioodpady można również dostarczać do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (PSZOK) w Suszcu.

 

ZWOLNIENIA  DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH  BIOODPADY

W Gminie Suszec  właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Wysokość tego zwolnienia wynosi  1 zł od mieszkańca/miesięcznie. Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej  o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • z  nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, w miesiącach od kwietnia do października jeden raz  na dwa  tygodnie, a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu,
 •  z nieruchomości zabudowanych budynkami  wielolokalowymi, w miesiącach od kwietnia do października jeden raz w tygodniu, a w pozostałych miesiącach dwa  razy w miesiącu,
 • z nieruchomości zabudowanych spółdzielczymi budynkami  wielolokalowymi dwa razy      w tygodniu.

 

 Jak więc widzimy częstotliwości odbioru zostały znacznie zwiększone w Gminie i są minimalną częstotliwością wymaganą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To oczywiście  podwyższa koszt firm odbierających odpady komunalne.  

 

Selektywnie zbierane odpady  rodzaju: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  odbierane będą z następującą częstotliwością:

 • z  nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi  i wielolokalowymi jeden raz w miesiącu,
 • z nieruchomości zabudowanych  spółdzielczymi budynkami wielolokalowymi dwa razy     w tygodniu.

 

Popiół odbierany będzie  w miesiącach od września  do maja jeden raz  w miesiącu.

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  w SUSZCU, UL. OGRODOWA  2

 

D N I   O T W A R C I A

OKRES  LETNI

       od 1 maja do 30 września

 

 

     wtorki, środy, czwartki, piątki

           w godz. 15.30 - 20.00

 

w  soboty  w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY

               od 1 października do 30 kwietnia

 

 

     wtorki, środy, piątki

           w godz. 15.30 – 18.30

 

           w  soboty w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do  PSZOK-u dodatkowe frakcje odpadów komunalnych takie jak:

 • odpady niekwalifikujące  się do odpadów  medycznych powstałe  w gospodarstwie   domowym    w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi,  w szczególności  igły i strzykawki;
 • odpady tekstyliów  i odzieży.

                           

 

 

 

 

 


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - I półrocze 2015 r.

 

 

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

 

 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

  

 

 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

W GMINIE SUSZEC W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

 

 

 

WZÓR I DEKLERACJA ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN 

 

UCHWAŁY DOTYCZĄCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

ULOTKA INFORMACYJNA

 

WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  

  

WYKAZ PUNKTÓW ODBIERAJĄCYCH SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC ZMIESZANYCH  ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

 

 

POZIOMY RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

2092738