Kobielice

Kobielice

 

Powierzchnia 9 km2, 1.255 mieszkańców, zabudowa rozproszona. Wioska powstała prawdopodobnie na początku XV w. Wcześniej istniała tu już niewielka osada, ale w XV stuleciu została zniszczona. Przeważały tu drobne gospodarstwa zagrodnicze oraz chałupnicze i dlatego tutejsi mieszkańcy nie opływali w dostatki. Pewna ich część "dorabiała sobie" pracując w przyległych do wsi książęcych lasach, inni od XIX w. szukali pracy w górnośląskich kopalniach oraz zakładach przemysłowych. Wioska posiada zabudowę rozproszoną.
Szkoła podstawowa powstała tu w 1869 r. Wybudowanie kościoła katolickiego nastąpiło w latach 1985 - 1986, zaś decyzja o erygowaniu parafii katolickiej zapadła trzy lata później. Obecnie proboszczem kobielickiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest ks. Mieczysław Kroemer. Przed kilku laty oddano do użytku nowy obszerny i nowoczesny gmach szkolny. Pobierają w nim naukę uczniowie tutejszej sześcioklasowej podstawówki. Przez krótki czas (1901 - 1939) przy granicy z Radostowicami funkcjonowała ewangelicka szkoła podstawowa. Obecnie mieści się tu wiejski ośrodek zdrowia.

 

 

Współczesny obraz wsi

Kod pocztowy: 43-262 Radostowice

Powierzchnia wsi: 896 ha, z tego 400 ha użytków rolnych, 294 ha pod pługiem.

Liczba mieszkańców: 1.350 (stan na 31.12.2010 r.)
Liczba budynków mieszkalnych: 260.          

 

Rada Sołecka:

Bronisława Czernecka – sołtys, ul.Topolowa 39, tel. 723 440 446

Teresa Sojka, Tadeusz Błąkała, Marek Machalica, Marcin Czech

 

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza, ul.Topolowa 38, tel 212 – 5226. Do tutejszej szkoły, która mie­ści się w nowoczesnym obiekcie z 1996 r, do 6 klasowej szkoły uczęszcza 81 uczniów, ponadto w oddziale „zerowym” jest 11, a w oddziale przedszkolnym 20 dzieci. Dyrektorem jest Jolanta Spyra. W placówce pracuje 14 nauczycieli i 10 osób personelu pomocniczego.

 

Punkt Lekarski

Mimo kilkakrotnych prób lik­widacji, Kobielice utrzymały własny punkt lekarski, który aktualnie wchodzi w skład NZOZ „Remedium” Suszec. Mieści się on w budynku przedwojennej szkoły ewangelickiej.

 

 

Życie gospodarcze

Poważna część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Naj­większym zakładem pracy jest Zakład Wyrobów Metalowych "MEDROS" oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „ROL-BUD".

W Kobielicach istnieje 8 placówek handlowych, 7 warsztatów samochodowych i elektromechanicz­nych, l hurtownia, l smażalnia ryb, 2 bary, l stacja paliw, oraz 35 różnych, drobnych zakładów usługowo-produkcyjnych, nieraz jednoosobowych.

 

 

Tekst Zygmunt J. Orlik