Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Treść

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego na terenie gminy

 


UWAGA !

 8 kwietnia 2023 r. (Wielka Sobota)

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH  W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ 44

BĘDZIE NIECZYNNYU W A G A !

ZMIANA GODZIN OTWARCIA

PUNKTU SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 położonego w Suszcu przy ul. Piaskowej 44

OD 1 LUTEGO  2023 r.

W  ŚRODY

PSZOK  będzie czynny w godz. od 10.00 do 13.00,

 a nie jak dotychczas od godz.15.30 do 18.30

 


UWAGA !

 24 grudnia 2022 r. (sobota – WIGILIA)

31 grudnia 2022 r. (sobota – SYLWESTER)

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH  W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ 44

BĘDZIE NIECZYNNYRegulamin korzystania

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   

w Suszcu przy ul. Piaskowej 44

obowiązujący od 1 września  2022 r.

 

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, położonego w Suszcu przy ul. Piaskowej 44  (zwanego dalej PSZOK).

 

2. PSZOK przyjmuje w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w § 2, wytworzone  na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Suszec.

 

3.  PSZOK przyjmuje ponadlimitowe ilości odpadów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 7, 14, 15 i 16 za odpłatnością – wg cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, które zostały wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Suszec.

 

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w ramach prowadzenia  działalności gospodarczej i rolniczej oraz pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.

 

5. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 

6. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź            w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

 

7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż oraz zaleceń pracowników obsługi PSZOK.

 

8.  Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

 

§ 2

1.PSZOK przyjmuje następujące rodzaje  selektywnie  zebranych odpadów komunalnych:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady stanowiące części roślin pochodzących  z pielęgnacji terenów zielonych,   ogrodów i parków  odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne  w ilości do 30 kg miesięcznie  na jedną osobę  zamieszkałą na nieruchomości, na której zostały wytworzone,
 8. popiół, który będzie przyjmowany tylko w miesiącach od maja do września,
 9. odpady niebezpieczne,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe                                w gospodarstwie  domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi,                  w szczególności  igły i strzykawki,
 12. zużyte baterie i akumulatory,
 13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 14. meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę  w mieszkaniu / domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone,
 15.  zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon rocznie na jedną osobę zamieszkałą  w mieszkaniu / domu,
 16.  odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę  w mieszkaniu / domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone,
 17. odpady tekstyliów  i odzieży.

 

2. Odpady wymienione w  § 2 ust.1 pkt 7, 14, 15 i 16, które podlegają limitom wagowym lub ilościowym, przed przyjęciem do PSZOK są ważone i / lub liczone przez pracownika PSZOK.

§ 3

1. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOK posegregowane                                      i niezanieczyszczone innymi odpadami.

 

2. Z usług PSZOK mogą korzystać tylko osoby, które okażą kartę użytkownika PSZOK, zwaną dyskietką - w przypadku braku dyskietki odpady nie zostaną przyjęte.

        

3. Bioodpady należy wrzucić do odpowiedniego kontenera (bez opakowań). lub postawić bioodpady zgromadzone w workach w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

 

4. Popiół należy wrzucić do odpowiedniego kontenera (bez opakowań).

 

§ 4

1. PSZOK jest otwarty:

a) w okresie letnim, od 1 maja do 30 września:

we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 15.30 do 20.00

w soboty w godz. od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

 b) w okresie zimowym, od 1 października do 30 kwietnia:

 we wtorki, środy i piątki od 15.30 do 18.30

 w soboty w godz. od 8.00 do 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

2. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku. Wyjątek stanowią odpady  niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK  w przeznaczonym do tego miejscu.

 

3. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji rodzaju i ilości dostarczonych odpadów komunalnych i może odmówić ich przyjęcia jeżeli nie spełniają wymagań,      o których mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

 

      Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z PSZOK

 

C E N N I K

ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW KOMUNALNYCH PONADLIMITOWYCH

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2022

 

 

Rodzaj odpadu

Cena za 1 kg odpadów

Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów i parków odrębne od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne

0,54 zł

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

0,86 zł

Zużyte opony

0,86 zł

Odpady budowlane i rozbiórkowe

0,35 zł

 

 


Zarządzenie Wójta Gminy Suszec z dnia 24.08.2022 r. w sprawie: odbierania odpadów, o których mowa w uchwale nr XLVII/421/2022 od właścicieli nieruchomości


ARCHIWUM


WKRÓTCE OTWARCIE NOWEGO

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓWKOMUNALNYCH

W najbliższym czasie w Suszcu przy ul. Piaskowej 44, zostanie otwarty  nowy  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany PSZOK). Po  jego otwarciu obecnie funkcjonujący PSZOK przy ul. Ogrodowej 2 zostanie zamknięty. Warunkiem korzystania z nowego PSZOK-u będzie  posiadanie i okazanie każdorazowo  KARTY UŻYTKOWNIKA PSZOK zwanej dyskietką, które zastąpią dotychczasowe papierowe formularze.

Dyskietki będą wydawane bezpłatnie w nowym PSZOK-u właścicielom nieruchomości/ zarządcom lub osobom upoważnionym za okazaniem dokumentu tożsamości oraz pokwitowaniem osoby odbierającej dyskietkę. Dyskietki służyć  będą do ewidencjonowania odpadów i prowadzenia rozliczeń za dostarczone  ponadlimitowe ilości odpadów komunalnych.

 27.06.2022 r.

WKRÓTCE OTWARCIE NOWOCZESNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku w Suszcu przy ul. Piaskowej 44, zostanie otwarty  nowoczesny  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany PSZOK),  spełniający standardy określone obowiązującymi przepisami prawa. Budowa PSZOK-u rozpoczęła się w 2021r.  a roboty budowlane  zakończono w maju br. Koszt budowy wyniósł 2 960 098,88 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia udało się pozyskać  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dofinasowanie w wysokości 1.707.586,32 zł.

Nowy PSZOK  zostanie wyposażony w  elektroniczny system ewidencji odpadów komunalnych, służący do weryfikacji  ilości dostarczanych  odpadów. Każdorazowo przywiezione posegregowane  odpady komunalne będą ważone i wprowadzane do systemu. W związku z koniecznością   szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK-u oraz w celu weryfikacji ich miejsca wytworzenia,    właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w karty  ewidencjonowania odpadów (dyskietki). Za każdym razem przywożąc odpady do PSZOK wymagane będzie posiadanie tej dyskietki, w przypadku jej zgubienia/zniszczenia wydany zostanie za odpłatnością duplikat.

 

Ze względu, że  w PSZOK  określone  są limity  przyjmowanych  niżej  wymienionych  frakcji odpadów:

 • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne w ilości do 30 kg miesięcznie na jedną osobę zamieszkałą na nieruchomości, na której zostały wytworzone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu/ domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu /domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone
 • zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu /domu,

gmina zamierza świadczyć dodatkowe usługi poprzez  przyjmowanie odpadów w ilościach ponad limitowych za odpłatnością. Wysokość cen będzie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane  odpady wytworzone  na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.


OD 1 STYCZNIA 2022 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zwanym PSZOK), położonym w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 (tel. 728 965 974)

W związku z koniecznością szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych  dostarczanych  do  PSZOK-u, wprowadzony został obowiązek:

 • wypełnienia OŚWIADCZENIA o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK (w przypadku dostarczania odpadów przez właściciela nieruchomości)
 • posiadania UPOWAŻNIENIA udzielonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej,  z której pochodzą odpady (w przypadku dostarczania odpadów przez osobę inną niż właściciel nieruchomości).

W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia lub upoważnienia, pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

Regulamin korzystania z PSZOK-u oraz druk oświadczenia lub upoważnienia są dostępne w PSZOK-u oraz na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypomina się, że w punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe  na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminy Suszec.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

Nowy Regulamin PSZOK obowiązujący od 01.05.2022 r.:

Regulamin.pdf

- Oświadczenie.pdf

- Upoważnienie.pdf


 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

43-267 SUSZEC  ul. Ogrodowa 2                                          Tel. 728965974

PSZOK obsługuje firma:
EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik

 

Punkt jest czynny:

OKRES  LETNI

od 1 maja do 30 września

     wtorki, środy, czwartki, piątki

           w godz. 15.30 - 20.00 

w  soboty  w godz.  8.00 - 15.00

          za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY

od 1 października do 30 kwietnia

     wtorki, środy, piątki

           w godz. 15.30 – 18.30

           w  soboty w godz.  8.00 - 15.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

W PSZOK przyjmowane  są następujące  rodzaje odpadów komunalnych:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. popiół, przez który należy rozumieć żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów,
 8. odpady niebezpieczne,
 9. przeterminowane leki i chemikalia,
 10. odpady niekwalifikujące  się do odpadów  medycznych powstałe  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi, w szczególności  igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. zużyte opony,
 14. odpady tekstyliów i odzieży
 15. meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną osobę
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę.

 

W punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe  na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych  w Gminy Suszec.

 PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

Regulamin korzystania z PSZOK - wersja archiwalna obowiązująca do 31.12.2021 r.


OD 1 MAJA 2021 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  w SUSZCU, UL. OGRODOWA  2

 

BĘDZIE CZYNNY:

OKRES  LETNI

       od 1 maja do 30 września

 

 

     wtorki, środy, czwartki, piątki

           w godz. 15.30 - 20.00

 

w  soboty  w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY

               od 1 października do 30 kwietnia

 

 

     wtorki, środy, piątki

           w godz. 15.30 – 18.30

 

           w  soboty w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do  PSZOK-u dodatkowe frakcje odpadów komunalnych takie jak:

 • odpady niekwalifikujące  się do odpadów  medycznych powstałe  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi,  w szczególności  igły i strzykawki;
 • odpady tekstyliów  i odzieży.

UWAGA !

W SOBOTĘ  24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ

będzie

 NIECZYNNY

z powodu

organizacji Mistrzostw Śląska w kolarstwie  przełajowym

 


U W A G A  !

od listopada  2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania w następujących dniach:

 

 wtorki, środy i piątki   w godz. 1530   - 1800

             soboty                w godz.  800  - 1500

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w  trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.      

                                                                             

                                                           Wójt Gminy Suszec


U W A G A  !

od dnia 13 maja 2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania  w następujących dniach:

 

wtorki,  środy i  piątki       w godz. 1530   - 2000

soboty                     w godz.  800  - 1500

 

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.               

 

ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  W PSZOK !

 

·        W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko           i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;

 

·        Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających  w jednym czasie na terenie  PSZOK-u,   tj.  jednocześnie  na teren PSZOK będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;

 

·        Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie. Dziękuję za zrozumienie.

                                                                           Wójt Gminy Suszec


Suszec, dnia 17.04.2020 r.

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

zostanie otwarty

od dnia 18 kwietnia 2020 r.

i będzie czynny do odwołania w następujących dniach:

- w środy od godz.  16 00 do godz. 20 00

- w soboty od godz. 800 do godz. 1500

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń oraz zachowanie wszelakich środków ostrożności w trakcie oddawania odpadów w PSZOK-u.

 

UWAGA:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PSZOK-u!

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;
 • Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających w jednym czasie na terenie PSZOK-u, tj. jednocześnie na teren PSZOK-u będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;
 • Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękuję za zrozumienie.

Wójt Gminy Suszec

 


 

ARCHIWUM


2092762