Mizerów

Mizerów

 

Powierzchnia 7,5 km2, ok. 1.386 mieszkańców, wieś o zabudowie dwurzędowej. Teren obecnego Mizerowa pierwotnie był składową Kryr. Wraz z tutejszym rycerskim folwarkiem i kilkoma gospodarstwami chłopskimi oderwał się w XVI w. od tej miejscowości i dał początek nowej wioseczce o nazwie Mizerów. W XVIII stuleciu książę pszczyński kupił owe dobra i w tutejszym dworze, od nowa przez niego zbudowanym z miejscowej cegły, umieścił siedzibę klucza swych rozległych zachodnio pszczyńskich dóbr. To tu rozgrywały się finalne wydarzenia buntów i groźnego w 1811 r. powstania chłopów pańszczyźnianych na ziemi pszczyńskiej. W tutejszym majątku istniał browar i duża gorzelnia, która funkcjonowała do 1945 r. Po II wojnie światowej 3/4 areału przydzielono w ramach parcelacji okolicznym chłopom. Z pozostałej części, na bazie dotychczasowych zabudowań, utworzono PGR. Dziś owo gospodarstwo użytkuje prywatny dzierżawca.
Tutejsza sześcioklasowa podstawówka mieści się w obszernym nowoczesnym budynku szkolnym. Mizerów, jako jedno z czterech sołectw pszczyńskich, nie posiada własnego kościoła parafialnego. W okresie ostatnich czterdziestu lat liczba domów mieszkalnych oraz mieszkańców wzrosła w tej wsi dwukrotnie.


Współczesny obraz wsi

Kod pocztowy: 43-265 Mizerów

Powierzchnia wsi: 748 ha.

Według spisu z VI 2002 r. na użytki rolne przypada 688 ha, z czego pod pługiem jest 542 ha. Szacuje się, że rolnictwo daje 20% dochodów mieszkańców.

Liczba mieszkańców: 1.412 (stan na 31.12.2010 r.)

Liczba posesji: 214 (VI 2002)

 

Rada sołecka:

Dariusz Standura – sołtys, ul. Wyzwolenia 306A tel. 723 440 447

Krzysztof Świerczek, Edyta Pniok, Wioleta Strzała, Elżbieta Franke

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Prezesem jest Andrzej Kojzar, wiceprezesem Rufin Wein, naczelnikiem Piotr Muras, sekretarzem Przemysław Moś, skarbnikiem Henryk Gamża. Pomieszczenia tutejszego OSP mieszczą się w relatywnie dużym obiekcie remizo – świetlicy, który zbudowano na dawnym boisku szkolnym z dużym udziałem czynu społecznego i oddano do użytku w r. 1989. Spośród OSP działających na terenie Gminy mizerowska posiada najlepsze warunki lokalowe. Na wyposażeniu wóz bojowy „star”.

 

W remizoświetlicy poza sektorem strażackim jest filia biblioteki gminnej (Maria Przontka), kawiarnia (Zbigniew Czech), biuro sołtysa oraz duża sala widowiskowa. Od września 2004 r. projektuje się likwidację urzędu pocztowego. Powstanie natomiast Agencja Pocztowa, która będzie umieszczona w prywatnym obiekcie przy ul. Wyzwolenia 216.

 

Koło Gospodyń Wiejskich

Tutejsze KGW liczy ok. 130 członkiń. Przewodniczącą jest Wiesława Niemczyk, sekretarzem Maria Pyrtek, skarbnikiem Łucja Grzegorzek. W ramach działalności organizowane są różne imprezy lokalne, spotkania i wycieczki. Zespół śpiewaczy „Mizerowianie” liczący kilkanaście osób, którym w ostatnich latach kierowała mgr Magdalena Jarczyk, występował na licznych imprezach oraz brał udział w powiatowych i regionalnych przeglądach artystycznych uzyskując szereg nagród i wyróżnień.

 

Ludowy Klub Sportowy

Mizerowski Ludowy Zespół Sportowy powstał przed 27 laty i z razu prezesował mu jego założyciel Jan Godziek, następnie Stefan Dziurosz, Jan Moś. W roku 2000 przekształcił się w LKS. Prezesem jest Alojzy Wuzik (od 1986 r.), wiceprezesem Stanisław Wuzik, II wiceprezesem Paweł Lepiak, sekretarzem Ireneusz Świergolik, skarbnikiem Adam Blaut. Klub liczy 47 członków, w tym kilkunastu kryrzan, i w pierwszym rzędzie skupia się na piłce nożnej. Obecnie drużyna seniorów bierze udział w rogrywkach „C” klasy. W swojej grupie wiekowej walczą też juniorzy.

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Adres: ul. Nadrzeczna 31, tel. 212 – 2287; mieści się w obiekcie wybudo­wanym w 1969 roku i ostatnio powiększonym o salę gimnastyczną. Dyrektorem jest Bogusława Krutak - Gałuszka. W sześciu oddziałach sześcioklasowej szkoły podstawowej naukę pobiera 147 uczniów, w przedszkolu znajduje się 48 dzieci. W placówce zatrudnionych jest 11 nauczycieli i 10 osób personelu pomocniczego (2003r.).

 

Zabytki

W rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków znajdują się następujące obiekty: Zarządcówka (A/451/65/, oficyna dworska (A/452/65/), spichlerz tzw. „sypani” (A/453/65/). Ponadto w rejestrze nadal figuruje ośmioboczna stodoła przy posesji nr 35, której dawno już nie ma.

 

Parafie

Mizerów nie posiada własnego kościoła katolickiego. Wierni z Mizerowa od 1925 r. należą do parafii w Brzeźcach, natomiast z przysiółka Borki do Warszowic oraz do Studzionki. Ewangelicy swoje kościoły parafialne mają w Studzionce oraz w Warszowicach.

 

 

Sprawy gospodarcze

Dzierżawcą dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego jest Józef Rozmus.

We wsi znajduje się 6 sklepów, 5 przedsiębiorstw transportowych, l stacja paliw, l rzeźnia, l

kawiarnia, 5 barów piwnych. Na Borkach funkcjonuje kuźnia Jana Cimały, ostatnia w gminie.

 

Tekst Zygmunt J. Orlik