INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Gmina Suszec  zgodnie  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)    objęła  systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości zamieszkałe. Art. 6 tej ustawy  nakłada   na prowadzących działalność gospodarczą oraz na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w tym  budów) obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli na objętych systemem gospodarowania odpadami nieruchomościach zamieszkałych, prowadzona jest działalność gospodarcza to właściciel tej nieruchomości mimo, że wnosi  do gminy opłaty  za gospodarowanie odpadami ma obowiązek  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej, w której jest prowadzona działalność gospodarcza np.: sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, rzemiosło w tym: fryzjerstwo,  kosmetyka, krawiectwo itp.. Zwolniona  z tego obowiązku  jest jedynie obsługa biurowa. Tak stanowi prawo. Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec  są dostępne w na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: Informacje → Zasady gospodarki odpadami  → Wykaz firm odbierających odpady.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów -  zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Suszec ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania.