Rudziczka

Rudziczka

 

Powierzchnia 4,6 km2, 1.160 mieszkańców. Jest to najmłodsza i najmniejsza wioska w gminie. Powstała w końcu XVI w., kiedy to pszczyńscy baronowie przystąpili do rozbudowy sieci folwarków pańszczyźnianych. Posiada gleby piaszczyste, najsłabsze w okolicy. Przez dwa pierwsze wieki oprócz folwarku istniało tu tylko kilka gospodarstw chłopów pańszczyźnianych. U schyłku XVIII stulecia, w okresie kolonizacji fryderycjańskiej, właściciel tutejszych dóbr rycerskich powiększył wioskę o kolonię kilkunastu gospodarstw zagrodniczych. Własną szkołę miejscowość otrzymała dopiero w 1907 roku. Dziś znajduje się tu obszerny nowoczesny gmach szkolny, w którym istnieje sześcioklasowa szkoła podstawowa. W 1983 r. zakończono budowę kościoła katolickiego. W tym samym roku erygowano tu parafię.
Ostatnimi właścicielami tutejszego majątku rycerskiego była rodzina Napieralskich. Red. Adam Napieralski (1861 - 1928), był na przełomie XIX i XX w. znanym działaczem narodowym i publicystą na Śląsku. Zabytkowa rezydencja Napieralskich stanowi dziś własność kopalni węgla kamiennego "Krupiński" i wymaga poważnych prac konserwatorskich.
Rudziczka jest bardzo schludną wioską. Znajduje się jednak na terenie, pod którym prowadzona jest intensywna eksploatacja węgla kamiennego, przez co jej zabudowa narażona jest na szkody górnicze.

 

Współczesny obraz wsi

Kod pocztowy: 43-267 Suszec

Powierzchnia wsi: 455 ha, z czego 268 ha stanowią użytki. Grunty orne zajmują 193 ha, co stanowi zaledwie 42% powierzchni miejscowości.

Liczba mieszkańców: 1.276 (stan na dzień 31.12.2010 r.)

Liczba zamieszkałych budynków (VI 2002): 218

Wioska posiada sieć wodociągową i gazową.

 

Rada Sołecka:

Wojciech Prządka – sołtys, ul. Szkolna 17, tel. 723 440 445

Adam Fizia, Wojciech Kowol, Dariusz Jaszczyk, Jacek Szymanowski

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Prezes Stanisław Małysiak, wiceprezes Lucjan Prządka.

Naczelnik Tomasz Moń, sekretarz Zbigniew Mazur, skarbnik Jerzy Filipek.

Organizacja  liczy 26 druhów, w tym 10 w drużynie młodzieżowej. Warto podkreślić, że tutejsze OSP działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W remizo-świetlicy odbywają się lokalne imprezy środowiskowe oraz uroczystości rodzinne.

Na swe zajęcia gromadzą się tu członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gos­podyń Wiejskich. Mieści się tu również gminny punkt czytelnictwa, którą prowadzi Da­nuta Balcarek.

 

Koło Gospodyń Wiejskich

Tutejsze KGW powstało w 1965 r. Przez dziesięć lat szefowała mu Helena Kozyra, żona posła nas Sejm, zaś następnie przez 28 lat Urszula Jarosz. Od 1 marca 2004 r.  przewodniczącą Zarządu jest Agnieszka Porembska. Funkcję zastępczyni pełni Barbara Marcol, sekretarzuje Małgorzata Przondka, zaś skarbnikiem jest Barbara Czarnula. Ponadto do Zarządu wchodzą: Irena Wojtas, Magdalena Parot. Koło liczy 80 członkiń. Organizuje się różnorodne wycieczki, spotkania towarzyskie, obchody dnia seniora etc. Członkinie aktywnie współuczestniczą w organizowaniu corocznych spotkań ekumenicznych.

W marcu 2008 r. odbyło się zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudziczce na którym wybrano nowy Zarząd. Przewodniczącą została Teresa Stawska, Zastępcą - Elżbieta Karnas, Sekretarzem - Małgorzata Przontka, Skarbnikiem - Halina Marcol, Członkami - Joanna Buchta, Alicja Buchta i Ewa Miguła.

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Woszczycka 20, tel. 212-40-13

Liczba oddziałów: 8, w tym dwa przedszkolne

Liczba dzieci: 131 w podstawówce + 14 w "zerówce" + 28 w oddziale przedszkolnym

Razem: 173

Liczba nauczycieli: 16, personelu pomocniczego: 11, w sezonie grzewczym: 13

Dyrektorem zespołu jest Magdalena Merkel.

Życie gospodarcze

Aktualnie największym pracodawcą we wsi jest Zakład Przetwórstwa Wa­rzywnego   „Krystmar". Oprócz tego istnieją 4 placówki handlowe, 4 war­sztaty samochodowe, 2 bary, 15 drobnych zakła­dów produkcyjno-usługowych. Większość zawodo­wo pracujących zatrudniona jest w pobliskiej Ko­palni Węgla Kamiennego „Krupiński". Rolnictwo, które przed stu laty było w tutejszej wsi jedyną dziedziną gospodarki dostarczającą środki utrzymania, dziś spełnia tę funkcję zaledwie w 15%.

 

Tekst Zygmunt J. Orlik