Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Rok 2015

Treść

Informacja o poziomach odzysku w 2015 r.:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono  osiągnięte przez gminę Suszec w 2015 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które wynoszą:

  1. 0 %  -  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  do składowania   (dopuszczalny w 2015 r. poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do 16 lipca 2013 – 50 %), 
  2. 30 %   -    poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła   (wymagany poziom w 2015 roku – 16 %),
  3. 98 %  -  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych (wymagany poziom   w 2015 roku – 40 %).
2092745