Przejdź do treści
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Wydarzenia

Rok 2014

Treść

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszamy  osiągnięte przez gminę Suszec w 2014 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do 16 lipca 2013 – 50 %),                                                                                                         
  2.  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 34% (wymagany poziom w 2014 roku – 14 %),
  3. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i  rozbiórkowych wynosi 76% (wymagany poziom w 2014 roku – 38 %).

 

2116676