INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Treść

Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości            i porządku w gminach,  każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.  Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, warsztatów samochodowych, rzemiosła w tym: fryzjerstwa,  kosmetyki, krawiectwa itp..  

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza),

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi            na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec  są dostępne  na stronie internetowej www.suszec.pl    w zakładce: Informacje → Zasady gospodarki odpadami  → Wykaz firm odbierających odpady.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów -  zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Suszec ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów cytowanej wyżej ustawy, będą wezwani  do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę.


 

Gmina Suszec  zgodnie  z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)    objęła  systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  nieruchomości zamieszkałe. Art. 6 tej ustawy  nakłada   na prowadzących działalność gospodarczą oraz na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w tym  budów) obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli na objętych systemem gospodarowania odpadami nieruchomościach zamieszkałych, prowadzona jest działalność gospodarcza to właściciel tej nieruchomości mimo, że wnosi  do gminy opłaty  za gospodarowanie odpadami ma obowiązek  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej, w której jest prowadzona działalność gospodarcza np.: sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty samochodowe, rzemiosło w tym: fryzjerstwo,  kosmetyka, krawiectwo itp.. Zwolniona  z tego obowiązku  jest jedynie obsługa biurowa. Tak stanowi prawo. Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec  są dostępne w na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: Informacje → Zasady gospodarki odpadami  → Wykaz firm odbierających odpady.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów -  zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Suszec ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania.