Ochotnicza Straż Pożarna w Kryrach

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRYRACH

 

 

Prezes Zarządu

Marcin Folek

Naczelnik

Marcin Kudła

Skarbnik

Marcin Janosz

NIP

638-15-57-121

KRS

0000346239

Adres siedziby

43-265 Kryry, ul. Wyzwolenia 116

Nr konta

31 2030 0045 1110 0000 0212 1810

Forma prawna

Stowarzyszenie

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

1.    działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,

2.    rzeczownictwo i reprezentowanie członków związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych,

3.    wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej,

4.    współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

5.    działania na rzecz ochrony środowiska,

6.    informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im

7.    rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

8.    rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,

9.    wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa,

10.           przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych,

11.           rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej,

12.           działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami,

13.           promowanie inicjatyw i liderów lokalnych,

14.           inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

15.           podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

16.           wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

17.           upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa,

18.           niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą.