Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Nagrody i wyróżnienia

Treść

 

Rok 2011

Gmina Suszec wzięła udział w konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju" i w edycji regionalnej tego konkursu otrzymała wyróżnienie w kategorii: "Innowacyjna gmina".

001_Gmina_Suszec__Lider_innowacji.jpg (407.25 Kb)

 

Rok 2008

Podobnie jak przed rokiem Wójt Gminy Suszec - Marian Pawlas i Sołtys sołectwa Suszec - Tadeusz Paszek odebrali nagrodę, tym razem za wyróżnienie, w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego". Wyróżnionym przedsięwzięciem była II Gminna Olimpiada Gwary Śląskiej. Nagrodą pieniężną było 1.200 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego.

IMG_6754.jpg (51.68 Kb)

Rok 2007

21 listopada podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu "Piękna Wieś Województwa Śląskiego". Wójt Gminy Marian Pawlas oraz Sołtys Sołectwa Suszec Tadeusz Paszek odebrali pamiątkowy puchar oraz czek o wartości 8.000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi!!!  Zwycięskim przedsięwzięciem okazała się w tym roku zorganizowana w Suszcu już dwukrotnie Śląska Olimpiada Gier i Zabaw Ulicznych i Podwórkowych.

IMG_0811.jpg (967.29 Kb)

IMG_2859.jpg (1.39 Mb)

IMG_2872.jpg (900.41 Kb)

Rok 2006

 Decyzją Kapituły Konkursu z 11 września 2006 r., Gmina Suszec otrzymała tytuł i certyfikat
"Gmina Fair Play 2006" oraz honorowe wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich.

Konkurs "Gmina Fair Play - Certyfikowana lokalizacja inwestycji" organizowany jest od pięciu lat przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnienie gmin przyjaznych inwestorom, gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów.

Konkurs skierowany jest do samorządów, które:
- podejmują aktywne działania w celu przyciągnięcia inwestorów,
- ewentualne problemy rozwiązują na drodze wzajemnego porozumienia,
- polepszają swoją infrastrukturę,
- cechuje kompetentna, sprawna i przyjazna kadra, służąca radą i pomocą interesantom,
- charakteryzują się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy,
- promują pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach procedur konkursowych, które rozpoczęły się już wiosną 2006 r. gmina musiała m.in.:
- wypełnić szczegółową ankietę, opisującą działania gminy wobec inwestorów oraz przybliżającą walory gospodarcze i warunki prowadzenia działalności na terenie gminy;
- poddać się audytowi przeprowadzanemu na miejscu przez organizatorów konkursu, celem audytu była weryfikacja informacji zamieszczonych w ankiecie oraz zdobycie przez organizatorów dodatkowych informacji o gminie; audytorzy zwiedzili też wybrane inwestycje gminne oraz prywatne;
- zorganizować spotkanie lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów z audytorami;
- zorganizować spotkanie przedstawicieli dostawców mediów dostępnych na terenie gminy z audytorami;
- udostępnić dane teleadresowe inwestorów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat rozpoczęli na terenie gminy inwestycje gospodarcze lub mieszkaniowe - organizatorzy konkursu przeprowadzali badania ankietowe losowo wybranych inwestorów.

Wlaśnie bardzo wysoka ilość punktów zdobyta we wszystkich etapach obszernych procedur konkursowych zadecydowała o przyznaniu Gminie Suszec przez Kapitułę Konkursu, nie tylko certyfikatu, ale i honorowego wyróżnienia w kategorii gmin wiejskich, jako jednej z trzech gmin wiejskich w kraju.

gala_Gmina_Fair_Play__wreczenie_wyroznien_wojtowi_Suszca_do_netu.jpg (63.35 Kb)

Wójt Gminy Suszec Jacek Pastuszka odbiera certyfikat "Gmina Fair Play 2006" oraz wyróżnienie w kategorii gmin wiejskich z rąk Andrzeja Arendarskiego - Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Na zdjęciu także: Mieczysław Bąk - Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej (pierwszy z prawej) oraz Jarosław Zieliński - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji (trzeci z prawej).


gala_Gmina_Fair_Play__laureaci_gminy_wiejskie_do_netu.jpg (81.03 Kb)

Laureaci konkursu "Gmina Fair Play 2006" w kategorii "Gmina wiejska".

 

 

certyfikat__gfp_tytul.jpg (80.87 Kb)

certyfikat__gfp_wyroznienie.jpg (82.71 Kb)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Wyróżnienie Gminy Suszec certyfikatem "Gmina otwarta na fundusze strukturalne". Celem konkursu zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich było wyróżnienie samorządów szczególnie zaangażowanych w pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz prezentacja dobrych praktyk z tego zakresu. Warto przypomnieć, że Gminie Suszec dotychczas udało się pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych na realizację aż 3 projektów:
1. "Rozbudowa oraz modernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach", projekt zakończony, kwota dofinansowania - 830.000 zł.
2. "Budowa parkingu przy ulicy Szkolnej w Suszcu", projekt w trakcie realizacji, kwota dofinansowania - 450.000 zł.
3. "Modernizacja ulicy Ogrodowej w Suszcu wraz z budową kanalizacji deszczowej", projekt w trakcie realizacji, kwota dofinansowania - 1.230.000 zł.

Aby otrzymać certyfikat gmina musiała spełnić między innymi następujące warunki:
- zrealizowanie przynajmniej 1 projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych,
- posiadanie aktualnej strategii rozwoju społeczno - gospodarczego,
- zaprezentowanie dobrej praktyki z zakresu wykorzystania przez gminę funduszy strukturalnych,
- zatrudnianie w Urzędzie Gminy przynajmniej 1 pracownika posiadającego indywidualny certyfikat Związku Powiatów Polskich "Ekspert do spraw funduszy strukturalnych",
- upowszechnianie wiedzy o funduszach strukturalnych wśród mieszkańców gminy,
- wprowadzenie systemu szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy dotyczących pozyskiwania funduszy strukturalnych,
- posiadanie gotowych projektów (dokumentacji technicznej) przydatnych w procesie aplikowania o fundusze strukturalne w latach 2007 - 2013.
Certyfikat "Gmina otwarta na fundusz strukturalne" został przyznany gminom, które uzyskały co najmniej 70 % maksymalnej liczny punktów. Gmina Suszec może pochwalić się wynikiem 85 % maksymalnej liczby punktów.

Równolegle Związek Powiatów Polskich przeprowadził konkurs "Ekspert do spraw funduszy strukturalnych" mający na celu wyróżnić osoby angażujące się w pozyskiwanie funduszy strukturalnych, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz osiągnięcie w tym zakresie. W Urzędzie Gminy w Suszcu certyfikatem "Ekspert do spraw funduszy strukturalnych wyróżniony został Krzysztof Spyra.

certyfikat__fundusze__gmina.jpg (138.88 Kb)

 

Rok 2005

Wyróżnienie Urzędu Gminy certyfikatem za udział w akcji „Przejrzysta Polska" 2005.
Ta ogólnopolska akcja społeczna przeprowadzona została przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Jej celem było promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach lokalnych, poprawa jakości życia publicznego i pobudzanie aktywności obywatelskiej. Nasz urząd znalazł się wśród 400 z całej Polski, które zaliczyły wszystkie zadania i odebrały certyfikaty. 

Przedsięwzięcie polegało na zrealizowaniu sześciu zadań obligatoryjnych odpowiadającym:
- zasadzie przejrzystości (opis usług świadczonych w samorządzie),
- zasadzie braku tolerancji dla korupcji (wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu),
- zasadzie partycypacji społecznej (wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi),
- zasadzie przewidywalności (przybliżenie mieszkańcom strategicznych dokumentów rozwojowych),
- zasadzie fachowości (wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie),
- zasadzie rozliczalności (wydanie informatora budżetowego - "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy").


przejrzysta_polska.jpg (62.42 Kb)

 

Rok 2004

Wyróżnienie gminy w prestiżowym rankingu "Złota setka samorządów" prowadzonym przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik "Rzeczpospolita". Gmina Suszec zajęła 66 miejsce w skali kraju oraz 8 miejsce wśród gmin województwa śląskiego. Głównym kryterium rankingu jest ilość środków (procentowo, w stosunku do całego budżetu) przeznaczanych przez gminy na inwestycje.

zss.jpg (65.77 Kb)

 

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój Krzysztof Kanik, Wójt Gminy Pawłowice Damina Galusek oraz Wójt Gminy Suszec Jacek Pastuszka z pamiątkowymi dyplomami.

dyplom_zss.jpg (88.52 Kb)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II miejsce dla sołectwa Suszec (ex aequo z miejscowościami Brenna oraz Złoty Potok) w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" organizowanym przez Marszałka Województwa. Warto dodać, że ze względu na wyrównany poziom konkursu pierwszej lokaty nie przyznano. Komisja konkursowa oceniała m.in.: estetykę terenów i obiektów publicznych oraz posesji prywatnych, a także dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego; zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi; dynamikę przedsięwzięć publicznych kształtujących warunki życia mieszkańców; zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje).

piekan_wies_wreczenie.jpg (77.59 Kb)

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Suszec Jacek Pastuszka, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Wicemarszałek Jan Grela.

piekna_wies_suszec.jpg (93.50 Kb)

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Suszec Jacek Pastuszka oraz Sołtys Sołectwa Suszec Tadeusz Paszek z pamiątkowym pucharem oraz dyplomem. 

 

Rok 2003

Wyróżnienie gminy w prestiżowym rankingu "Złota setka samorządów" prowadzonym przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik "Rzeczpospolita". Gmina Suszec zajęła 39 miejsce w skali kraju. Głównym kryterium rankingu jest ilość środków (procentowo, w stosunku do całego budżetu) przeznaczanych przez gminy na inwestycje.

zss_2003.jpg (51.90 Kb)

Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Suszec Jacek Pastuszka, Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Marszałek Sejmu RP Marek Borowski, Wójt Gminy Pawłowice Damian Galusek oraz Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk.

dyplom_zss_2003.jpg (86.94 Kb)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Certyfikat dla Urzędu Gminy Suszec potwierdzający ukoczenie z wyróżnieniem cyklu szkoleniowego w zakresie "Nowoczesnego Zarządzania w Administracji Publicznej". Półroczny cykl szkoleniowy prowadzony był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Banku Światowego. W szkoleniach uczestniczył 10-osobowy zespół złożony z kierownictwa gminy, pracowników urzędu oraz radnych.

Certyfikat_PAOW.jpg (52.51 Kb)

 

Rok 2002

Wyróżnienie gminy w prestiżowym rankingu "Złota setka samorządów" prowadzonym przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik "Rzeczpospolita". Gmina Suszec zajęła 71 miejsce w skali kraju. Głównym kryterium rankingu jest ilość środków (procentowo, w stosunku do całego budżetu) przeznaczanych przez gminy na inwestycje.

dyplom_zss_2002.jpg (77.46 Kb)

 

Rok 2001

Wyróżnienie gminy w II edycji konkursu "Na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" organizowanego pod patronatem prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wfosigw_1.jpg (116.66 Kb)

2068196