Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Organy Gminy

Treść

                                            Rada Gminy

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym przez jej mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Działalność Rady Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Rada Gminy Suszec liczy 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad należy do Przewodniczącego wybieranego spośród radnych. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej działalności Rady Gminy należy:

1221641