Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Organy Gminy

Treść

                                            Rada Gminy

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym przez jej mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Działalność Rady Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Rada Gminy Suszec liczy 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad należy do Przewodniczącego wybieranego spośród radnych. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej działalności Rady Gminy należy:

 

1.    uchwalanie statutu gminy,

2.    ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3.    powoływanie i odwoływanie Skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza gminy – na wniosek Wójta,

4.    uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,

5.    uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.    uchwalanie programów gospodarczych,

7.    ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8.    podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych odrębnych ustawach,

9.    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)     określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz

ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy nie

stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Wójt może dokonywać tych

czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta

c)     zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e)     zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,

f)    tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania  z nich

g)     określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h)     tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i)      ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10.           określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11.           podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, zleconych z administracji państwowej,

12.           podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania    na ten cel odpowiedniego majątku,

13.           podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14.           podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15.           nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16.           podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, studentów i artystów,

17.           stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

 

 

Sesje Rady Gminy Suszec odbywają się przeważnie w ostatni czwartek miesiąca o godz. 9:oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Każdorazowo, informacja o terminie, również o zmianie terminu sesji, wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na portalu www.suszec.pl 

Przyjmowanie stron przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się z Biurem Rady Gminy pod numerem telefonu 32 449 30 54.

 

Skład Rady Gminy na lata 2024 - 2029

 

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną wybraną spośród radnych.

Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych w szczególności należy:

1.                proponowanie i opiniowanie polityki gminy w zakresie kompetencji zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady,

2.                opiniowanie projektów uchwał Rady,

3.                występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4.                kontrolowanie wykonania uchwał Rady,

5.                kontrolowanie działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie kompetencji komisji,

6.                opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta lub inne komisje oraz współorganizowanie sesji tematycznych Rady,

7. analizowanie skarg i wniosków mieszkańców gminy, dotyczących działalności Rady  i Wójta w zakresie kompetencji komisji.

 

                                        Wójt Gminy

 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy wybieranym przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich, powszechnych, równych i tajnych. Kadencja Wójta trwa 4 lata.

 

Do zadań Wójta należy:

1.    wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,

2.    przygotowywanie projektów uchwał,

3.    określanie sposobu wykonywania uchwał,

4.    gospodarowanie mieniem komunalnym,

5.    przygotowywanie projektu budżetu i wykonanie budżetu gminy,

6.    zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

7.    kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

8.    reprezentowanie gminy na zewnątrz,

9.    składanie oświadczeń woli w imieniu gminy,

10.           pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej w gminie,

11.           opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

12.           zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

13.           wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki,

14.           wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości gminy.

 

Wójt wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy, którego jest kierownikiem, czyli jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2092738