Organy Gminy

                                            Rada Gminy

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym przez jej mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Działalność Rady Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Rada Gminy Suszec liczy 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad należy do Przewodniczącego wybieranego spośród radnych. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej działalności Rady Gminy należy: powrót

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję