AKTUALNOŚCI

Treść

 


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2024

 


Zapobieganie powstawaniu odpadów

Jak zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów?

Wszyscy powinniśmy spróbować ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów w naszych domach. Okazuje się, że nie jest to trudne. Pamiętajmy o właściwej segregacji oraz o tym, że najlepiej zagospodarowane odpady to takie, które w ogóle nie powstają. Możemy wprowadzić do swoich codziennych nawyków kilka dobrych praktyk, które pomogą zmniejszyć ilość odpadów. Dzięki temu nasze otoczenie będzie czyste i ładne, a w portfelach zostanie więcej pieniędzy.

Hierarchia postępowania z odpadami

Poniżej kilka zasad jak zmniejszyć ilość odpadów:

 • kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz
 • idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów   ekologicznych
 • unikaj jednorazowych naczyń np. plastikowych sztućców czy papierowych talerzyków
 • jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie
 • kupuj zamiast zwykłych, jednorazowych baterii akumulatorki, które można wielokrotnie ładować stosuj opakowania produktów wielokrotnego użytku, które dają nam gwarancję oszczędności i ochrony środowiska
 • unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań
 • wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów
 • rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym
 • kompostuj odpady gdyż kompostowanie pozwala zmniejszyć ilość odpadów wywożonych na składowiska
 • kupuj produkty w opakowaniach zwrotnych, które można powtórnie wykorzystać: np. zamiast butelek plastikowych kupujmy butelki szklane

 


OD PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU MIESZKAŃCY GMINY SUSZEC MOGĄ SPRAWDZAĆ TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI ECOHARMONOGRAM NA TELEFON.

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, podając adres zamieszkania. Automatyczne powiadomienia dzień wcześniej przypomną nam o konieczności wystawienia odpowiedniego pojemnika lub worków.

EcoHarmonogram umożliwia zerknięcia w kalendarz odbioru śmieci, ale także informuje jak sortować odpady. Ułatwia to wyszukiwarka, w którą możemy wpisać dowolny przedmiot, a aplikacja objaśni nam, do którego worka lub pojemnika powinien zostać wyrzucony. To bardzo pomocne narzędzie.

Z aplikacji wyczytamy też, gdzie znajduje się PSZOK, w jakich godzinach jest czynny oraz co możemy tam oddać. EcoHarmonogram przypomni również o terminach płatności, a w razie pytań w aplikacji znajdziemy wszystkie niezbędne numery telefony.

Aplikację EcoHarmonogram jest dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

 


Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to: zakładów  produkcyjnych , usługowych, handlowych, warsztatów, sklepów  itp.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec  są dostępne  na stronie internetowej www.suszec.pl    w zakładce: Informacje → Zasady gospodarki odpadami  → Wykaz firm odbierających odpady

UWAGA!

Nowelizacja  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów  komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich  frakcji odpadów,  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Wobec powyższego w/w umowa obowiązkowo zapewnia odbiór następujących frakcji  odpadów:

 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • bioodpady,
 • popiół (jeżeli jest wytwarzany),
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można  wyselekcjonować.

 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dostosowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Suszec, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania  umowy na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze grzywny.


Nieprawidłowa segregacja bioodpadów

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o właściwą segregację odpadów komunalnych. Na terenie naszej gminy największym problemem jest segregacja bioodpadów. Ze składanych raportów i dokumentacji zdjęciowej przekazywanej przez firmę EKO z Rybnika, wynika, że często w pojemniku brązowym  umieszczane są papierki a bioodpady wrzucane są w foliowych workach, które zanieczyszczają frakcję i uniemożliwiają produkowanie kompostu. W przypadku nieprawidłowej segregacji firma odbierająca odpady będzie pozostawiać  na nieruchomości ,,ostrzegawczą kartkę” oraz  powiadamiać  urząd gminy  o tym fakcie. Nie zastosowanie się do obowiązku segregacji śmieci, zgodnie z prawem, wójt gminy  zmuszony będzie nałożyć „karną stawkę”, wynoszącą 75 zł  od osoby.

 


ODBIÓR BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC

Od maja 2021 r. na terenie Gminy Suszec  odpady ulegające biodegradacji odbierane są bezpośrednio  z nieruchomości.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma  wywozowa odpady weryfikuje, czy w pojemniku znajdują się prawidłowo posegregowane odpady. Jak wynika z raportów i dokumentacji zdjęciowej przekazywanej przez firmę EKO z Rybnika, największy problem stanowi segregacja odpadów BIO. Odpady te wyrzucane są  w foliowych woreczkach, które zanieczyszczają frakcje i uniemożliwiają produkowanie kompostu – zamiast stanowić surowiec, trafiają do odpadów zmieszanych. Postępując w ten sposób marnujemy cały trud i sens segregacji tej frakcji, zwiększamy koszty obsługi systemu gospodarki odpadami.

Segregacja odpadów to ustawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Niewywiązywanie się z tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla każdego mieszkańca – naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty, wynosząca 75 zł od osoby, która ma charakter sankcji.  


Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.  Dotyczy to: zakładów  produkcyjnych , usługowych, handlowych, warsztatów, sklepów  itp.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec  są dostępne  na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: Informacje → Zasady gospodarki odpadami  → Wykaz firm odbierających odpady

UWAGA!

Nowelizacja  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów  komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich  frakcji odpadów,  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Wobec powyższego w/w umowa obowiązkowo zapewnia odbiór następujących frakcji  odpadów:

 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • bioodpady,
 • popiół,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można  wyselekcjonować.

 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dostosowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie, a kserokopie tych umów należy dostarczyć do Urzędu Gminy Suszec w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Suszec, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania  umowy na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze grzywny.


27.06.2022 r.

WKRÓTCE OTWARCIE NOWOCZESNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku w Suszcu przy ul. Piaskowej 44, zostanie otwarty  nowoczesny  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany PSZOK),  spełniający standardy określone obowiązującymi przepisami prawa. Budowa PSZOK-u rozpoczęła się w 2021r.  a roboty budowlane  zakończono w maju br. Koszt budowy wyniósł 2 960 098,88 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia udało się pozyskać  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dofinasowanie w wysokości 1.707.586,32 zł.

Nowy PSZOK  zostanie wyposażony w  elektroniczny system ewidencji odpadów komunalnych, służący do weryfikacji  ilości dostarczanych  odpadów. Każdorazowo przywiezione posegregowane  odpady komunalne będą ważone i wprowadzane do systemu. W związku z koniecznością   szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK-u oraz w celu weryfikacji ich miejsca wytworzenia,    właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w karty  ewidencjonowania odpadów (dyskietki). Za każdym razem przywożąc odpady do PSZOK wymagane będzie posiadanie tej dyskietki, w przypadku jej zgubienia/zniszczenia wydany zostanie za odpłatnością duplikat.

 

Ze względu, że  w PSZOK  określone  są limity  przyjmowanych  niżej  wymienionych  frakcji odpadów:

 • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne w ilości do 30 kg miesięcznie na jedną osobę zamieszkałą na nieruchomości, na której zostały wytworzone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu/ domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu /domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone
 • zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu /domu,

gmina zamierza świadczyć dodatkowe usługi poprzez  przyjmowanie odpadów w ilościach ponad limitowych za odpłatnością. Wysokość cen będzie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane  odpady wytworzone  na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

 


27.06.2022 r.

OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW NA BIOODPADY

Od ponad roku na terenie Gminy Suszec bioodpady są odbierane bezpośrednio  z nieruchomości, które należy gromadzić w pojemnikach w kolorze brązowym z napisem BIO. Nadal część mieszkańców wystawia  bioodpady w pojemnikach w innych kolorach.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.  Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemnika, widocznej dla korzystających z tego pojemnika.

Informuje się, że nie będą odbierane bioodpady, gromadzone w pojemnikach niespełniających powyższych wymagań.

 


APEL  DO MIESZKAŃCÓW - ODBIÓR  BIOODPADÓW

W związku ze zgłaszanymi reklamacjami zauważa się, że w trakcie odbioru odpadów komunalnych, a zwłaszcza bioodpadów zdarzają się uszkodzenia pojemników do gromadzenia odpadów. Z uzyskanej informacji od firmy odbierającej bioodpady tj. EKO z Rybnika, wynika, że przyczyną uszkadzania tych pojemników jest ich nadmierne przeciążenie. Niejednokrotnie w trakcie odbioru bioodpadów samochód opróżniający te odpady nie potrafi udźwignąć napełnionego pojemnika, gdyż zbyt duży ciężar zawartości pojemnika na to nie pozwala. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, ażeby prowadzić prawidłową segregację bioodpadów i nie przeładowywać tych pojemników.


Wójt Gminy Suszec informuje zainteresowanych mieszkańców, że w dniu:

15 kwietnia 2022 r. (WIELKA SOBOTA)

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

BĘDZIE NIECZYNNY


Od 1 stycznia 2022 r. w gminie Suszec będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Rada Gminy Suszec   Uchwałą Nr XXXIXX/ 336/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaliła nową, miesięczną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości 29 zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku gdy na nieruchomości nie jest wypełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uchwalono stawkę opłaty podwyższonej   w wysokości 75 zł  miesięcznie od osoby.

Wszyscy właściciele nieruchomości  zamieszkałych zostaną  pisemnie powiadomieni o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność  podwyższenia stawek wynika   z przeprowadzonej analizy bilansowania się systemu tj.  poniesionych kosztów i wpływów z opłat od mieszkańców. Wcześniej  ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 26,00 zł była wyliczona na podstawie rozstrzygniętego w kwietniu 2021 r. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Suszec,  na których zamieszkują mieszkańcy”. Z uwagi, iż Gmina nie rozlicza się z firmą EKO z Rybnika tj. podmiotem świadczącym te usługi  w sposób ryczałtowy lecz  płaci za każdą faktycznie  odebraną tonę odpadów, ustalona opłata w wysokości 26 zł miesięcznie jest niewystarczająca, ponieważ  masa oddawanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych jest większa niż prognozowano. Należy podkreślić, że na terenie naszej gminy obserwuje się  wzrost  ilości  oddawanych odpadów,  co przyczynia się do wzrostu kosztów potrzebnych na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znacząco wzrosła ilość bioodpadów, trawy. Produkujemy coraz więcej śmieci zakupując produkty pakowane w przeróżne, torby, pudełka czy trudno utylizowaną folię. Obecna stawka jest na poziomie stawek, które obowiązują w gminach o porównywalnym charakterze zurbanizowania i przyjętych zasadach gospodarowania odpadami. Ceny oscylują nawet  do 40 zł miesięcznie od osoby. Stawki opłat za odpady są dla wszystkich jednakowe pomimo różnej ilości oddawanych odpadów bo nikt jeszcze nie wymyślił ,,śmieciomierza”.


W związku ze zgłaszanymi reklamacjami zauważa się, że w trakcie odbioru odpadów komunalnych a zwłaszcza  bioodpadów zdarzają  się uszkodzenia pojemników do gromadzenia odpadów.  Z uzyskanej informacji od firmy odbierającej bioodpady tj. EKO z Rybnika, wynika, że przyczyną uszkadzania tych pojemników jest ich nadmierne przeciążenie. Niejednokrotnie  w trakcie odbioru  bioodpadów samochód opróżniający te odpady nie potrafi udźwignąć napełnionego pojemnika gdyż  zbyt duży  ciężar  zawartości pojemnika na to nie pozwala.  Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych mieszkańców ażeby prowadzić prawidłową segregację bioodpadów i nie przeładowywać tych pojemników.

Do pojemnika na bioodpady

 

 

Wrzucamy(bez opakowań):  

     

 • odpadki warzywne i owocowe  
 • trawę, liście i inne pozostałości roślinne
 • resztki żywności
 • skorupki jajek
 • fusy z kawy i herbaty
 • drobne gałązki, korę drzew i trociny

 

 

Nie wrzucamy:

 • ziemi i kamieni
 • płynnych resztek jedzenia
 • kości i mięsa odchodów zwierząt
 • popiołu
 • pampersów i innych środków higienicznych
 • innych odpadów komunalnych

NOWE ZASADY ODBIERANIA  BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  NA TERENIE GMINY SUSZEC

Od 1 maja 2021 r. odpady ulegające biodegradacji będą odbierane bezpośrednio  z nieruchomości.  Bioodpady należy gromadzić w pojemnikach. Wystawione w workach nie zostaną odebrane. Ilość odbieranych odpadów z nieruchomości zabudowanych  budynkami jednorodzinnymi  jest limitowana i wynosi 120 l na każde 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Odbiór odbywać się będzie w miesiącach od kwietnia do października jeden raz  na dwa  tygodnie a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie wyposażają się  w pojemniki  koloru brązowego z napisem BIO przystosowane   do obsługi przez specjalistyczne  środki transportu.

Bioodpady - co to takiego?

Bioodpady  to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby.

Bioodpady – jeżeli ich nie kompostujemy, wrzucamy je  do pojemnika luzem,  bez worków foliowych i innych opakowań.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe  
 • trawę, liście i inne pozostałości roślinne
 • resztki żywności
 • skorupki jajek
 • fusy z kawy i herbaty
 • drobne gałązki, korę drzew i trociny
 • płynnych resztek jedzenia
 • kości i mięsa
 • odchodów zwierząt
 • popiołu
 • ziemi i kamieni
 • pampersów i innych środków higienicznych
 • innych odpadów komunalnych


Masz kompostownik? Zapłacisz mniej za odpady
 
W Gminie Suszec  od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnienia wynosi  1 zł od mieszkańca/miesięcznie
Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację uwzględniającą zwolnienie z opłaty od miesiąca  lutego należy złożyć najpóźniej do  dnia  10 marca 2021 r. 
W ustawie   o  utrzymaniu  czystości   i  porządku  w  gminach wymienione   zostały  przesłanki,   powodujące   utratę   prawa   do  zwolnienia, które  następuje  w   drodze  decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz  na stronie internetowej Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html


Z kompostownikiem mniej za śmieci

 

Mniejszą stawkę za odbiór odpadów komunalnych zapłacą właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W Gminie Suszec zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie.

Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację ze zmianą od stycznia należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2021 r.

W ustawie o utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach wymienione zostały  przesłanki, powodujące utratę prawa do zwolnienia, które następuje w drodze  decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:

1.     nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz  na stronie internetowej Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html.

 


U W A G A  !

od dnia 13 maja 2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania  w następujących dniach:

 

wtorki,  środy i  piątki       w godz. 1530   - 2000

soboty                     w godz.  800  - 1500

 

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.               

 

ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  W PSZOK !

 

·        W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko           i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;

 

·        Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających  w jednym czasie na terenie  PSZOK-u,   tj.  jednocześnie  na teren PSZOK będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;

 

·        Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.  Dziękuję za zrozumienie.

                                                                           Wójt Gminy Suszec

 


17.04.2020 r.

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

zostanie otwarty

od dnia 18 kwietnia 2020 r.

i będzie czynny do odwołania w następujących dniach:

- w środy od godz.  16 00 do godz. 20 00

- w soboty od godz. 800 do godz. 1500

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń oraz zachowanie wszelakich środków ostrożności w trakcie oddawania odpadów w PSZOK-u.

 

UWAGA:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PSZOK-u!

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;
 • Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających w jednym czasie na terenie PSZOK-u, tj. jednocześnie na teren PSZOK-u będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;
 • Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękuję za zrozumienie.

Wójt Gminy Suszec15.04.2020 r.

Informacje o postępowaniu z odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby pozostające w kwarantannie domowej

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu znajdują się informacje o postępowaniu z odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby pozostające w kwarantannie domowej:

https://gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

https://gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-wytwarzanych-przez-osoby-z-potwierdzonym-wirusem-sars-cov-2-lub-chorych-na-covid-19

    


     Informuje, się wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu

 

19 października  2019 r. (sobota)

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ

będzie czynny w godzinach popołudniowych

od godz. 14.00 do 18.00.

Zmiana  godzin funkcjonowania PSZOK-u  jest spowodowana  organizacją

Mistrzostw Śląska w kolarstwie  przełajowym

 

 


Katowice, dn. 5 lipca 2019 r.

Komunikat Zarządu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
nt. wzrostu cen opłaty
za zagospodarowanie odpadów komunalnych
w miastach i gminach województwa śląskiego

 

To nie dotyczy tylko naszej gminy

 

W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały
w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich
i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te,
po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

 

Kto za to odpowiada?

 

Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom gmin oraz burmistrzom i prezydentom miast. Niejednokrotnie winą za ten stan rzeczy obarcza się rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie – niesłusznie. Warto przyjrzeć się przepisom regulującym te ważne dla każdego z nas zagadnienia. Przepisy w sposób jednoznaczny określają, że system gospodarki odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się. Innymi słowy jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca będzie odbierał
i zagospodarowywał odpady w gminie, to w dużym uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Co ważne gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawiające się zatem tu i ówdzie, najczęściej podczas różnorakich sporów politycznych, argumenty, wedle których władze gminy zwiększają opłaty za „śmieci” w celu podratowania budżetu, są kompletnie nieprawdziwe.

 

Przyczyny podwyżek opłat

 

Dlaczego zatem niemal we wszystkich gminach w Polsce opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów wzrosły lub też niebawem wzrosną o kilkadziesiąt procent? Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednak tym, co w szczególności wpływa na wysokość opłaty jest drastyczny wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli tym co dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za to odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na te koszty wpływa m.in.:

 

 1. wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska

Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady zapłaciła 74,26 zł. W tym roku to już 170 zł. W roku przyszłym opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.

 

 1. wzrost cen energii

Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę. Nie inaczej jest z przedsiębiorcami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów. Tymczasem dla przykładu, w stosunku do zeszłego roku, dla przedsiębiorców, średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok 54%.

 

 1. wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat,

 

 1. wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów i in.,

 

 1. do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.

 

Jest jeszcze wiele czynników wpływających na zwiększenie kosztów obsługi systemu. Wszystko to musi znaleźć odzwierciedlenie w oferowanych w przetargach cenach wywozu
i zagospodarowania odpadów.

 

Czy ten problem da się rozwiązać?

 

Rozwiązanie problemu wadliwego, w opinii wielu fachowców, systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, nie należy do zadań łatwych. Samorządowcy skupieni w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są jednak zgodni, iż w procesie tym, ustawowo winni zostać ujęci producenci opakowań, którzy mimo, iż wprowadzają je do obrotu, nie współfinansują kosztów zbiórki, transportu oraz przetwarzania odpadów. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Warto dodać, że Unia Europejska nakazuje wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań w polskim ustawodawstwie.

 

Ważna jest tu też odpowiednia postawa nas samych. To my musimy dążyć do tego, aby
w naszych domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do tego, by śmieci, które już
„wyprodukujemy” były we właściwy sposób posegregowane.