archiwum

RSS

Komunikat Wójta Gminy Suszec w sprawie zawieszenia zajęć w gminnych przedszkolach i szkołach

W gminie Suszec  kontynuowane będzie  w dalszym ciągu    zawieszenie   zajęć  w przedszkolach   gminnych, oddziałach  przedszkolnych  oraz edukacji  w klasach  I – III  oraz inne zajęcia   w szkołach podstawowych   do  21 czerwca  2020 r. !!               Ze względu  na dalej występujące  zakażenia   koronawirusem   i wzrost osób przebywających na kwarantannie  na terenie  powiatu i  gminy  oraz  w oparciu o   opinię Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w Tychach z dnia 25 maja br., który uznał  otwieranie placówek za niewskazane,   mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkół i przedszkoli,    na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli z dnia  9 czerwca  br.   do dnia  21 czerwca  2020 roku  przedszkola i oddziały przedszkolne  oraz  edukacja    w klasach I – III ,   zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,  rewalidacyjne, konsultacje dla uczniów  i  w   bibliotece  szkolnej   zostają dalej zawieszone.  Przewidujemy iż zawieszenie zajęć zostanie  przedłużone dalej,  do końca roku szkolnego.  Zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej   zdalne nauczanie będzie kontynuowane do zakończenia roku szkolnego 2019/2020.  Przewidujemy również otwarcie dyżurnych oddziałów przedszkolnych dla rodziców pracujących w miesiącu  lipcu i sierpniu br.  Trwają zapisy w poszczególnych przedszkolach do 15 czerwca br.  Ze względu na sytuację  epidemiologiczną jest to oferta  dla najbardziej  potrzebujących rodziców,   nie mogących zapewnić  opieki dla dzieci.                 Trwają egzaminy maturalne, w których uczestniczy również  młodzież z naszej gminy.  W dniach 16 – 18 czerwca br. odbędą się w szkołach podstawowych  egzaminy dla klas VIII.  Dyrektorzy szkół wraz pracownikami przygotowują szkoły    oraz poszczególne sale w podwyższonym rygorze sanitarnym,  o którym   zostali poinformowani rodzice i uczniowie.  Ze wstępnych informacji wynika, iż nie wszyscy uczniowie przystąpią do egzaminu, ze względu na okres kwarantanny. Uczniowie ci przystąpią do egzaminu w drugim terminie.  Zakończenie roku szkolnego nastąpi 26 czerwca br.,    w trochę innej scenerii  niż zazwyczaj. Wszystkim  uczniom    zdającym egzaminy życzę dużo  zdrowia  i oczywiście bardzo  dobrych wyników.                                                                                            POWODZENIA !!!                                                                                         Wójt Gminy Suszec                                                                                            Marian Pawlas

Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach na Prezydenta RP

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie, mogą zgłosić taki zamiar do 16 czerwca Zamiar głosowania korespondencyjnego można  zgłosić osobiście  w Urzędzie Gminy, w którym  figuruje się w spisie wyborców. Trzeba tylko pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). Zgłoszenie można  również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Ważne są tylko dokumenty podpisane - podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony pod wskazany adres najpóźniej do 23 czerwca. Wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zgłoszą zamiar po 16 czerwca, otrzymają pakiet wyborczy najpóźniej do 26 czerwca. Co ważne: zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania 12 lipca 2020 r. W przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu. Nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów osobom, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego i wysłano już do nich pakiet wyborczy. Pakiet wyborczy jest przesyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Wyborca niepełnosprawny może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. Wyborcy, podlegającemu obowiązkowej kwarantannie  lub izolacji w warunkach domowych, pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej .

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - aktualny kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy 2020 od 3 czerwca 2020 r. - przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa do 5 czerwca 2020 r. - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami Prezydenta zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.; - podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów; - dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych od 8 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. - składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę do 9 czerwca 2020 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych; przedkładanie przez zainteresowanych właściwym komisarzom wyborczym propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do 10 czerwca 2020 r. - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; - zgłaszanie ponownie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz zawiadomiły one Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.; - utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów; - składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych do 12 czerwca 2020 r. - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika; - zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich; - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych do 15 czerwca 2020 r.* - zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą do 15 czerwca 2020 r. - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych; - powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych; - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 16 czerwca 2020 r. - zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju; - sporządzenie spisów wyborców przez gminy; - zawiadomienie konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców; - ustalenie przez kierujących redakcjami właściwych ogólnopolskich programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych, w drodze losowania, kolejności rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych od 16 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze od 16 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. - przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do 19 czerwca 2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do 22 czerwca 2020 r.* - możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej do 22 czerwca 2020 r. - odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego; - wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą do 23 czerwca 2020 r. - składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; - zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych; - przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami; - doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju do 25 czerwca 2020 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą; - zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach do 26 czerwca 2020 r. - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów; - składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania; - wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy; - dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą; - doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów 26 czerwca 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej 27 czerwca 2020 r. - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 28 czerwca 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 - głosowanie; - dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania; - dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych * Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego   Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/kalendarz   http://bip.suszec.iap.pl/pl/13299/0/-span-style-color-red-b-wybory-prezydenckie-22-b-span-.html

Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego w Suszcu

URZĄD GMINY SUSZEC        informuje, że  PUNKT KONSULTACYJNO-TERAPEUTYCZNY w Suszcu ul. Ogrodowa 22 (w budynku GOK od strony placu zabaw)                czynny jest w każdy poniedziałek  od dnia 8.06.2020r. od godz. 12:00 do 19:00.

Ruszyła kampania "Kupuj świadomie - Produkt polski"

Ruszyła kampania "Kupuj świadomie - Produkt polski". Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

Informacja dla dzieci i rodziców w sprawie kolonii letnich w 2020 roku

Organizowane  do tej pory corocznie przez gminę  kolonie dla dzieci  w tym roku  nie odbędą się. Ze względu  na sytuację  epidemiologiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci  oraz kadry  kolonijnej,  wyjazd dzieci   byłby obarczony  dużym ryzykiem. Mamy   na naszym  terenie  trudną   sytuację,   wiele  osób  przebywa na kwarantannach, czy też jest    zarażona  koronawirusem.  Placówki oświatowe są dalej zamknięte, a dystans społeczny  stał się dla nas normą.   Kolonie to  czas wypoczynku, relaksu i kąpieli,  wspólnego przebywania dzieci,  czy   zwiedzania  ciekawych miejsc.  Rygory sanitarne wyznaczone w  wytycznych   Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN związane z COVID19   zdecydowanie  ograniczają  dotychczasowy sposób  wypoczynku dzieci,  a w niektórych sytuacjach  czynią go wręcz  niemożliwym.   W związku z powyższym proszę  rodziców  o zrozumienie tej sytuacji  i takie organizowanie czasu wolnego,  aby dzieci  były    bezpieczne i spędziły  wakacje  z dala od miejsc  zagrożeń  a  najlepiej w gronie rodzinnym i z ograniczeniem kontaktu z osobami trzecimi. Jest w tej chwili rozpatrywana możliwość organizacji  półkolonii,  czy innych atrakcji wakacyjnych dla dzieci przez GOK, czy zajęć sportowych przez halę sportową w Suszcu. Oczywiście,   zakres  zajęć w stosunku do poprzednich  lat będzie ograniczony,  ale dostosowany  i korygowany do sytuacji epidemiologicznej. Wszelkie informacje w tym zakresie  będą się pojawiać na  naszej  stronie internetowej.  Życzę mimo wszystko  zdrowia i   dobrego samopoczucia.   Suszec, 4 czerwca 2020 r.                                                                                               Wójt Gminy  Suszec                                                                                                     Marian Pawlas  

Nietypowy Dzień Dziecka w Gminie Suszec

Nietypowy Dzień Dziecka w Gminie Suszec

Dzień Dziecka wszystkim nam kojarzy się z radością i zabawą. W tym roku koronawirus nieco pokrzyżował nam plany, ale my się w Gminie Suszec tak łatwo nie poddajemy. Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych zaproponowali Rodzicom przygotowanie niespodzianek na to szczególne święto – kolorowych dekoracji na bramach, trzepakach, altanach, tak by wszyscy wiedzieli, gdzie mieszkają nasze gminne przedszkolaki i uczniowie. Odzew Rodziców przekroczył nasze oczekiwania: Rodzice z chęcią odnaleźli w sobie dzieci i kolorowo się zrobiło, jak gmina długa i szeroka. Fajnie było poczuć, że nawet rozdzieleni stanowimy wspólnotę. Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i fantazję. Zdjęcia można obejrzeć na stronach szkół, gdzie ciągle dochodzą nowe zdjęcia w okolicznościowych galeriach. Warto się dzielić radością.

strony 1 2 3 4 5 6 7