archiwum

RSS

Wysokość składek w KRUS w III kwartale

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 roku.               Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2020 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (972,40), tj. 97,00 zł.   Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:   12% emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych, 24% emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych, 36% emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych, 48% emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.   Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2020 r. upływa z dniem 31 lipca 2020 r. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.   Wymiar kwartalnych składek:   https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/   Wysokość składek na ubezpieczenie pomocnika rolnika:   https://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-pomocnika/   (KRUS)

Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie

Od 16 czerwca ruszyła pełną parą kampania prewencyjna Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie pod nazwą "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie". Jednym z partnerów projektu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Akcja ma charakter profilaktyczno-edukacyjny a o jej przesłaniu możemy dowiedzieć się z przygotowanych w ramach kampanii spotów radiowych czy filmowych.               Organizatorzy projektu zwracają szczególną uwagę na problem korzystania ze smartfonów, w sposób niekontrolowany. Pomimo możliwości, jakie daje nam dostęp do nowoczesnej technologii, niesie on ze sobą wiele zagrożeń, jeśli korzystamy z niego niewłaściwie. Głównym celem działań inicjatorów projektu jest zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym jak i w gospodarstwach rolnych. Według danych KRUS w 2019r. doszło do 12 909 wypadków przy pracy rolniczej, a większość z tych wypadków spowodowana była niezachowaniem należytej ostrożności podczas wykonywanych prac. Statystyki policyjne w tym zakresie są nieubłagalne i mówią same za siebie, gdyż na przejściach dla pieszych tylko w zeszłym roku w całej Polsce doszło do 2 864 wypadków, z czego 190 to wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Szacuje sie, że co czwarty wypadek drogowy spowodowany jest przez korzystanie z telefonu dotykowego, dotyczy to zarówno kierującego samochodem, rowerem, jak i pieszego.          Analizując badania instytucji, które gromadzą dane na temat negatywnych skutków korzystania ze współczesnych urządzeń medialnych, dowiadujemy się bardzo niepokojących informacji. Źródła podają, że średnio co trzecie dziecko w wieku od 8 do 15 lat deklaruje uzależnienie od portali społecznościowych, co dziesiąty uczeń przyznaje, że nie rozstaje się z telefonem, a pierwszą czynnością po przebudzeniu młodego człowieka jest sięganie po smartfon. Ponad cztery godziny dziennie - tyle średnio młody Polak jest online, korzystając z telefonów dotykowych. Jak wskazują liczne badania dzieciom i młodzieży, spędzającej zbyt dużo czasu przed wyświetlaczem smartfona, tabletu lub telewizora grozi uszkodzenie struktury mózgu.          Coraz częściej okazuje się, że nieprawidłowe użytkowanie smartfona dotyka nie tylko tych, którzy poruszają się w cyberprzestrzeni, ale także w realnym świecie.          Reprezentujący na briefingu prasowym promującym kampanię, dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz wspomniał, że inicjatywa wspaniale wpisuje się w prewencyjny przedmiot działalności KASY, a jej założenia będą realizowane w praktyce podczas działań prewencyjnych w roku bieżącym na terenie całego województwa śląskiego.          Dane związane z prewencją wypadkową w rolnictwie naszego województwa budzą co najmniej zdziwienie: przez ostatnich 5 lat w województwie śląskim liczba wypadków zmalała o jedną trzecią, czyli 33 procent. W ciągu roku, w naszych licznych działaniach prewencyjnych bierze czynny udział blisko 10 tys. osób z 300 miejscowości, a w zakresie bezpieczeństwa pracy rolnej przeszkoliliśmy w 2019r. 20 tyś osób.          W ramach akcji "Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie" został zorganizowany konkurs dla dzieci i młodzieży, polegający na napisaniu własnego utworu literackiego w wybranej formie: wiersz, opowiadanie, bajka. Prace będzie można nadsyłać do 16 lipca 2020 roku. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl          Warto przypomnieć, iż z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, a co za tym idzie wzmożonych prac rolniczych, gdzie często angażowane są dzieci i młodzież w pomaganie bliskim, wspólna kampania prewencyjna ma na celu przestrzec i  uświadomić zarówno rodziców, opiekunów jak i najmłodszych, że większość wypadków przy pracach rolniczych jest wynikiem braku zachowania należytej ostrożności m. in. przez korzystanie ze smartfona.

Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokop(...)

Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokop(...)

Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”   „ZDALNA SZKOŁA+”-jest projektem grantowym, wdrażanym w okresie od 17 czerwca 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., dedykowanym Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Suszec, który za cel główny stawia zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).   W projekcie wsparciem zostało objętych 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suszec: -Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna 130 -Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul. Topolowa 42 -Szkoła Podstawowa w Rudziczce w ZSP w Rudziczce, ul. Woszczycka 20 -Szkoła Podstawowa w Kryrach w ZSP w Kryrach, ul. Nierad 86 -Szkoła Podstawowa w Mizerowie w ZSP w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31 -Szkoła Podstawowa w Radostowicach w ZSP w Radostowicach, ul. Dworcowa 56   HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE: -(VI-XII.2020) doposażenie szkół w sprzęt komputerowy(laptopy) w ilości 18 sztuk, -(VI-XII.2020) użyczenie uczniom otrzymanego przez szkoły sprzętu, w ramach kształcenia na odległość, do realizacji podstawy programowej.   PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU: -Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu-6 szkół; -Liczba uczniów objętych w ramach projektu-18.   WARTOŚĆ PROJEKTU: 54 992,00 PLN Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 54 992,00 PLN  

Ważne informacje dla kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Urząd Gminy Suszec -  Gminne Biuro Spisowe celem usprawnienia naboru na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Suszec, który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. opracował wzór zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego oraz wzory oświadczeń, które kandydat powinien złożyć. Jednocześnie kandydat na rachmistrza powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Suszec ul. Lipowa 1, w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem  operatora pocztowego. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.                                                                                        Gminny Komisarz Spisowy

Komunikat Wójta Gminy Suszec w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolach gminnych, oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych do zakończenia roku szkolnego 2019/2020

            Ze względu  na dalej występujące  zakażenia   koronawirusem   i wzrost osób przebywających na kwarantannie  na terenie  powiatu i  gminy  oraz  w oparciu o   opinię Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w Tychach z dnia 10 czerwca  br., który uznał  otwieranie placówek w dalszym ciągu  za niewskazane, mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkół i przedszkoli,  w sytuacji  przygotowań do zakończenia roku szkolnego 2019/20,   na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli  z dnia  16 czerwca  2020 roku  przedszkola, oddziały przedszkolne  oraz  zajęcia     w  szkołach podstawowych zostają  zawieszone  do zakończenia roku szkolnego  2019/ 2020, tj.  od 22 czerwca 2020 r.   do 26 czerwca 2020 r., a w przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych do 30 czerwca 2020 r.                Zdalne nauczanie będzie kontynuowane do zakończenia roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego  w szkołach podstawowych nastąpi  26 czerwca br. a  od dnia 1 lipca 2020r.  pracę rozpoczną  dyżurujące przedszkola  w okresie wakacji, zgodnie z wcześniej podanymi zasadami oraz harmonogramem dyżurów.                                                                                                                                   Wójt Gminy Suszec                                                                                                                       Marian Pawlas

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji. By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.   –  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.       Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.  

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację. Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha. Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.   Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.  

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W związku z wejściem w życie USTAWY o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.   Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: (32) 449-23-78   WAŻNE ! W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej: http://bip.suszec.iap.pl/pl/13096/0/nieodplatna-pomoc-prawna.html

Informacja o szkoleniach dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Urząd Gminy Suszec zawiadamia że szkolenia OKW odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu (adres: Suszec, ul. Ogrodowa 22 w dniu 18 czerwca 2020 r. w następującym porządku:   Godzina  8.00 OKW Rudziczka obwód nr 5 OKW Kobielice obwód nr 1 OKW Kryry obwód nr 2   Godzina 10.00 OKW Suszec obwód nr 6   Godzina 12.00 OKW Suszec obwód nr 7   Godzina 14.00 OKW Radostowice obwód nr 4 OKW Mizerów obwód nr 3

strony 1 2 3 4 5 6 7