UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SUSZEC

Treść

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SUSZEC

ADRES SIEDZIBY:

ul. Szkolna 130, 43-267 Suszec

KONTAKT TELEFONICZNY:

 tel. 32 212 42 10

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Jacek Litera

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

„Prowadzenie sekcji judo, prowadzenie sekcji piłki nożnej, prowadzenie sekcji siatkowej dziewcząt w sołectwie Suszec.”

FORMA PRAWNA:

Stowarzyszenie

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

·         planowanie i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, pomoc organizacyjną działalność materialną rodziców i sympatyków klubu

·         angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych

·         uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

·         organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;

·         organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych

·         organizowanie uczniom placówek oświatowych gminy Suszec różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;

·         kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu

·         prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szczególności poprzez realizowanie profilaktycznych poprzez wykłady, prelekcje oraz zajęcia sportowe według programów autorskich jak i ogólnokrajowych w zakresie używania alkoholu poprzez dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

SEKCJE SPORTOWE

JUDO, PIŁKA NOŻNA, PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT