Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

W Gminie Suszec prowadzone są obecnie kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba. Przypomina się, że nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach  bezodpływowych należy się pozbywać  z częstotliwością adekwatną   do ilości zużytej  wody i pojemności  zbiornika bezodpływowego w sposób uniemożliwiający przepełnienie  zbiornika i gwarantujący ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem, jednak nie rzadziej niż  raz na pół roku.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również jest obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach  z częstotliwością  nie rzadszą niż jeden raz w roku  – zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Suszec w dniu 28 września 2023 r. w sprawie zmiany  regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Suszec.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Wypełniając ustawowy obowiązek przeprowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej w zakresie gospodarki wodno- ściekowej Wójt Gminy Suszec zwraca się z prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy Suszec umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz faktur potwierdzających ich systematyczne wywożenie, za ostatnie 12 miesięcy.

Z przeprowadzonej kontroli zostanie spisany protokół.

2063813