Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kontrola szamba i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ścieki pod ścisłą kontrolą.

Treść

W ubiegłym roku weszły w życie  zaostrzające przepisy prawa dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gminy zostały  zobowiązane do prowadzenia cyklicznych kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych   ze zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając na względzie powyższe oraz dobro naszego lokalnego środowiska na terenie naszej gminy rozpoczął się obowiązkowy cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Przypomina się  właścicielom nieruchomości wyposażonych w szamba o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem uprawnionym, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużytej wody i pojemności  zbiornika w sposób uniemożliwiający przepełnienie zbiornika.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

W przypadku  braku udokumentowania  prawidłowego sposobu realizacji wyżej wymienionych obowiązków zastosowany zostanie  art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach, który mówi:  kto nie wykonuje m.in. obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych    w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywa się nieczystości ciekłych w sposób określony przepisami ustawy i przepisami odrębnymi podlega karze grzywny.  Ponadto w myśl art. 6 ust. 6 cyt. wyżej ustawy  gmina zorganizuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  z nieruchomości, na których nie jest realizowany ten obowiązek, a właściciel tej nieruchomości zostanie obciążony opłatą.

Za utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli nowe przepisy przewidują karę grzywny.

2063814