Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wójt Gminy

Treść

Wójt Gminy Suszec

mgr inż. Marian Pawlas

 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy:

 1. Organizowanie pracy Urzędu;
 2. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy;
 4. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych;
 6. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej należących do właściwości Gminy;
 7. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał, określenie sposobu wykonywania uchwał;
 8. Powierzenie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy;
 9. Upoważnianie Zastępcy Wójta do jednoosobowego lub we współdziałaniu z inną upoważnioną przez wójta osobą do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem;
 10. Gospodarowanie mieniem komunalnym;
 11. Wykonywanie budżetu gminy;
 12. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 13. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
 14. Ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 15. Zarządzanie ewakuacji ludności;
 16. Wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki;
 17. Przygotowywanie projektu budżetu gminy;
 18. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy;
 19. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa.
2092777