Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie przez Wójta Gminy Suszec stypendium dla ucznia szczególnie uzdolnionego.

O stypendium może ubiegać się uczeń będący mieszkańcem gminy Suszec, który zgodnie z uchwałą Rady Gminy Suszec nr XXXVIII/311/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy Suszec spełnia poniższe kryteria:

  1. w przypadku szkoły podstawowej - uzyskał na świadectwie szkolnym promocję do klasy programowo wyższej, średnią ocen 5,0 oraz posiada tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, uzyskany w minionym roku szkolnym;
  1. w szkole ponadpodstawowej – uzyskał średnią ocen na świadectwie co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, uzyskany w minionym roku szkolnym.

Jeśli chodzi o tytuł laureata lub finalisty to dotyczą one, zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, konkursów organizowanych przez kuratoria oświaty i olimpiad organizowanych przez podmioty, o których mowa w § 9 ww. rozporządzenia. Są one wieloetapowe, a udział w nich jest bezpłatny.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię dyplomu, zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub zawodowej o zasięgu ogólnopolskim potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora/wicedyrektora lub osobę do tego upoważnioną z danej placówki lub rodzica/opiekuna prawnego;
  1. kserokopię świadectwa ukończenia danej klasy za rok szkolny 2022/2023 potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora/wicedyrektora lub osobę do tego upoważnioną z danej placówki.

 

Z wnioskiem do Wójta Gminy Suszec może wystąpić rodzic/opiekun prawny ucznia, sam uczeń (jeśli jest pełnoletni), dyrektor szkoły lub wychowawca klasy za pośrednictwem dyrektora szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września w sekretariacie Urzędu Gminy Suszec (ul. Lipowa 1).

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.gzuw.suszec.pl w zakładce Stypendia.

2042694