Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1. PAN MACIEJ KOŁODZIEJ: 571 937 455, 2. PANI MARTA KRYMER: 571 937 678, 3. PANI DOROTA PIEKUT: 571 937 470 (od poniedziałku do piątku po godz. 17.00).

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021! <--- Przejdź do formularza spisowego


Sprawdź dyżury rachmistrzów spisowych:
Dyżury rachmistrzów spisowych


Apel do mieszkańców - NSP 2021
Kliknij tutaj!

Aktualności

Aktualności

Treść

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Suszec ”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.05.2021 r. do 31.08.2022 r.

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Suszec/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suszcu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

 

Projekt skierowany do 65 osób (40K) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w woj. Śląskim w subregionie centralnym w gminie Suszec.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Suszec o 65 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (40K), w tym 10 osób z niepełnosprawnościami (6K), mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności poprzez m.in. usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (13K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie  01.05.2021 - 31.08.2022.

Zadania w ramach projektu: wsparcie opiekuńcze, asystenckie, Klub Seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Rezultaty:

1. Liczba miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 40 (9 opiekunek, 1 AON, 30 miejsc w Klubie Seniora)

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi - 65

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
 1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza) średnio 62h/mc/UP, porada psychologa/prawnika/dietetyka 4h/mc wymiennie, usługa cateringowa,  1h / mc usługa fryzjerska/kosmetyczna wymiennie, zapewnienie materiałów zużywalnych)
 2. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych, 14 mcy, 80h/mc.
 3. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane przez 14 mcy dla 30 osób, w każdym miesiącu uczestnik będzie mógł skorzystać następujących form wsparcia:
 • zajęcia organizowane przez animatora / opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjno – kulturalne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, koła zainteresowań;
 • Porada psychologiczne – udzielanie porad indywidualnych i grupowych wg potrzeb seniorów, których zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.) problemów indywidualnych wynikających z okoliczności, wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów depresyjnych;
 • Porada prawnicza – udzielanie porad z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych, komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów, np. oszustów;
 • Porada dietetyczna / edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe wg potrzeb seniorów. Prowadzone przez dietetyka/ lekarza, zakres np. : rozpisanie konsultacji dietetycznej wg potrzeb bieżących seniorów, prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej;
 • Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywizacji fizycznej np. nordic walking, aeorbik, gimnastyka, itp.
 • Działania edukacyjne – prowadzenie zajęć z umiejętności obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu;
 • Organizacja wyjść rekreacyjno – kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. basen, kino, teatr.

 

 

Do projektu mogą przystąpić następujące osoby:

- zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

- zamieszkałe/ pracujące / uczące się  w Gminie Suszec,

- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- o miejsce w Klubie Seniora mogą ubiegać się Panie, które ukończyły 60 rok życia oraz Panowie, którzy ukończyli 65 rok życia

 

 

Aby zgłosić się do projektu należy:

 

 - zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym w załączonym linku,

-  wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu i podpisać wszelkie wymagane doświadczenia, również załączony w poniższym linku,

-  oryginały dokumentów należy przekazać do biura projektu znajdującego się w  GOPS Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

 

W razie pytań należy kontaktować się z Biurem Projektu GOPS Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

 

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona

 

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

 

Projekt przewiduje również wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby zgłaszające się do projektu w charakterze Opiekuna Faktycznego deklarują opiekę nad osobą wymagającą wsparcia w życiu codziennym i będącą jednocześnie uczestnikiem projektu.

 

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

 

Całkowita wartość projektu: 1 861 652,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 582 404,54 zł

Biuro projektu: GOPS Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – opiekun faktyczny
 3. Formularz zgłoszeniowy do projektu - osoba niesamodzielna
 4. Oświadczenie uczestnika projektu o niesamodzielności
 5. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo
  w projekcie – (dot. osób niepełnoletnich)
 6. Upoważnienie do dokonywania w imieniu  uczestnika projektu i na jego rzecz czynności formalnych związanych z udziałem w projekcie (dotyczy uczestników projektu, którzy ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie składać samodzielnie oświadczeń)
1341087