OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUSZEC o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suszec