Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Pomoc społeczna

Treść

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

*: Suszec 43-267, ul. Lipowa 1

e:mail : gopssuszec@gopssuszec.wizja.net

 

fax: 032 449 30 51

NIP: 651-10-27-026

REGON: 00345104

 

czynne:

poniedziałek: 7.30÷17.00

wtorek, piątek: 7.30÷15.30

 

Kierownik: Wanda Florczak

pokój nr 1   (: 032 44 93 080

 

Główny księgowy: Magdalena Paszek 

pokój nr 1   (: 032 44 93 081

Księgowość, kadry: Jolanta Lala

pokój nr 1   (: 032 44 93 081

 

 

POMOC SPOŁECZNA:

pokój nr 1   (: 032 44 93 083

Elżbieta Musiolik - starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy: sołectwo Kryry, sołectwo Mizerów

Danuta Zacharek - pracownik socjalny

rejon opiekuńczy: sołectwo Suszec

Małgorzata Malcharek - pracownik socjalny

rejon opiekuńczy: sołectwo Kobielice, sołectwo Radostowice

Anita Welchar - pracownik socjalny

rejon opiekuńczy: sołectwo Rudziczka

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE: Ewa Błażyca, Agnieszka Kuś

pokój nr 1   (: 032 44 93 082 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY:

Zofia Lubeńczuk - pracownik socjalny ds. przemocy w rodzinie

pokój nr 1   (: 032 44 93 085

 

 

 

CO  REALIZUJE GOPS?

1.  Zadania z zakresu pomocy społecznej, określonej w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zm.), która informuje, że:

    * pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

    * świadczenia z pomocy społecznej obejmują: świadczenia pieniężne, niepieniężne i usługi, w tym między innymi: (zasiłek stały, okresowy, celowy, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, interwencja kryzysowa, dożywianie dzieci w szkole, usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia i niezbędnego ubrania itp.)

    * szczegółowe zadania określone zostały w regulaminie organizacyjnym (na dole strony).

 

2. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.)

Świadczenia rodzinne to:

a.  zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowywania dziecka,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

b. świadczenia opiekuńcze jak:

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne;

c. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

3. Zadania z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 ze zm.)

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu: 

Statut_Gminnego_Osrodka_Pomocy_Spolecznej_w_Suszcu.doc (57.50 Kb)

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu:

Regulamin_organizacyjny_Gminnego_Osrodka_Pomcy_Spolecznej_w_Suszcu.doc (98.00 Kb)

 

 

 

HOSPICJA I DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Hospicjum im. JANA PAWŁA II

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych

*: 44-240 Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 46

(: 032 43 50 466

 

Hospicjum Ojca Pio. Poradnia Opieki

Paliatywno-Hospicyjnej NZOZ

*: 43-200 Pszczyna, ul. Skłodowskiej-Curie 1

(: 032 738 62 62

 

Dom Pomocy Społecznej Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie

*: 43-200 Pszczyna, ul. Warowna 59

(: 032 210 45 81

 

Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt

niepełnosprawnych  intelektualnie

*: Pielgrzymowice, ul. Golasowicka 15

(: 032 47 23 007

 

2092763