Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Rolnictwo

Treść

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje, że w gospodarstwie na terenie powiatu cieszyńskiego stwierdzono ognisko choroby- wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1.

W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. poz. 651 opublikowane zostało Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu określono obszary:

 • obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) - obszar ten nie obejmuje terenu powiatu pszczyńskiego
 • obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
  W powiecie pszczyńskim obszar ten obejmuje:
  1. w gminie Pawłowice miejscowości: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice
  2. obszar gminy Goczałkowice-Zdrój na zachód od zapory na Zbiorniku Goczałkowickim;
 • obszar zamknięty - obejmujący: powiat pszczyński z wyłączeniem obszaru zagrożonego opisanego powyżej

W rozporządzeniu określono obowiązki - nakazy i zakazy, które dotyczą wszystkich osób utrzymujących ptaki.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
  a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
  b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 5. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżających;
 6. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 2. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 3. wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 4. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 5. wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.

Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

Na obszarze zamkniętym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Opisane wyżej nakazy i zakazy obowiązują do dnia 17 lutego 2023 r. chyba, że zmieni się sytuacja epidemiologiczna i zostaną stwierdzone nowe ogniska choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie
lek. wet. Adam Paszek

2063816