Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w III Sesji Rady Gminy, która  odbędzie  się  dnia 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o  godz.  900  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec.

Na sesji zgodnie z art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym będzie przedstawiony raport o stanie gminy oraz odbędzie się debata nad raportem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Treść Raportu o stanie Gminy jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy pod linkiem: https://bip.suszec.iap.pl/pl/14683/0/za-rok-223.html

Na sesji będzie również rozpatrywane sprawozdanie z wykonania budżetu na 2023 r., z tego powodu odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych w poniedziałek 17 czerwca 2024 r.  o godz. 9.00.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: https://bip.suszec.iap.pl/pl/14689/0/iii-sesja-rady-gminy-z-dnia-2-czerwca-224-r-.html.

                                                                                                          Biuro Rady Gminy

2092769