Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Informuje się producentów rolnych, że w terminie od 1 lutego 2024 r. do  końca lutego 2024 r. można składać w Urzędzie Gminy Suszec  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Rolnik składając wniosek musi dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie   6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2.  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji                    i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni oraz średniej rocznej liczby świń, będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do w/w zwierząt;
  3. oświadczenie o pomocy publicznej.

 

Wnioski wraz z kompletem załączników można otrzymać w urzędzie gminy (punkt informacyjny), a ponadto sam wniosek jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). W roku bieżącym obowiązuje nowy wzór wniosku.

Uwaga: Producent rolny, który zamierza dołączyć do wniosku kopie faktur, winien również przedłożyć do wglądu oryginały tych faktur, celem umieszczenia na nich adnotacji  „przyjęto w dniu… do zwrotu części podatku akcyzowego”.  

 

Biuro Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Suszec.

2116667