Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec ogłasza nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonym dnia 22 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej, powołanej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w otwartym konkursie ofert, powinny  wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty, biorące udział w ogłoszonym konkursie.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie do Urzędu Gminy Suszec (ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec) w formie pisemnej, według wskazanego niżej wzoru, kandydatów na członków komisji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2024 r.

Pliki do pobrania

2092777