Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to: zakładów  produkcyjnych , usługowych, handlowych, warsztatów, sklepów  itp.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Suszec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Suszec  są dostępne  na stronie internetowej www.suszec.pl    w zakładce: Informacje → Zasady gospodarki odpadami  → Wykaz firm odbierających odpady

UWAGA!

Nowelizacja  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, artykułem 6 ust. 1c  wprowadziła obowiązek, że umowy na odbiór odpadów  komunalnych muszą zapewniać odbiór wszystkich  frakcji odpadów,  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Wobec powyższego w/w umowa obowiązkowo zapewnia odbiór następujących frakcji  odpadów:

  • papier,
  • metale i tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • bioodpady,
  • popiół (jeżeli jest wytwarzany),
  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można  wyselekcjonować.

 

Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wyżej wymienionych frakcji odpadów komunalnych powinna zostać dostosowana  do obowiązujących wymagań  określonych  w ustawie.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Suszec, że jeżeli do tej pory nie zawarli takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Brak posiadania  umowy na odbiór odpadów komunalnych, podlega karze grzywny.

2116661