Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Informuje się producentów rolnych, że w terminie od 1 sierpnia 2023 r.  do  31 sierpnia 2023 r. można będzie składać  w Urzędzie Gminy Suszec  wnioski o zwrot podatku akcyzowego.  Zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujące od dnia 3 czerwca 2023 r.  wprowadziły dodatkowy limit do produkcji świń, owiec, kóz i koni ras dużych i małych.

Rolnik ubiegający się o limit dla w/w zwierząt składa dodatkowe oświadczenia ( na nowym wniosku, dostępnym w urzędzie gminy lub na stronie ministerstwa rolnictwa):

- oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego;

- oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących  

  w posiadaniu producenta rolnego;

- oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących  

  w posiadaniu producenta rolnego;

- oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego;

Odnośnie takich zwierząt jak  świnie, owce i kozy rolnik winien dostarczyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego  ARiMR zawierający informacje o liczbie zwierząt (jak dotychczas o liczbie bydła)

Wyjątek dla 2023 r.

W 2023 r. zamiast dokumentu wydawanego przez ARiMR dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących  w posiadaniu tego producenta w 2022 r., w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

W 2023 r. wniosek o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. składa się w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w terminie od dnia               1 sierpnia do dnia 31 sierpnia  wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu tego oleju napędowego w tym okresie.

 

Przy składaniu wniosków w miesiącu sierpniu prosi się rolnika składającego wniosek o kontakt z Biurem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, gdyż w zależności od gatunku zwierząt   będą składane różne wnioski. Wnioski dostępne będą w urzędzie gminy lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Uwaga: Producent rolny, który zamierza dołączyć do wniosku kopie faktur, winien również przedłożyć do wglądu oryginały tych faktur, celem umieszczenia na nich adnotacji  „przyjęto w dniu… do zwrotu części podatku akcyzowego”.

Biuro Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Suszec.

2092777