Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

W związku z upływem kadencji ławników, informuje się mieszkańców, że w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Rada Gminy Suszec winna wybrać:

do Sądu Okręgowego w Katowicach  2 ławników:

  1. 1 ławnik do orzekania w sprawach karnych,
  2. 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych,

do Sądu  Rejonowego w Tychach 1 ławnik:

  1. 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z  pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru (niekarany),
  3. ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70,
  4. jest  zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Suszec.

 

Sposób zgłoszenia kandydata szczegółowo opisany jest w ogłoszeniu o wyborze ławników, dostępnym poniżej (Pliki do pobrania).

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje się w Urzędzie Gminy w Suszcu w terminie do 30 czerwca 2023 r. pok. nr  19, I piętro, Biuro Rady Gminy, w godz. od 730 do 1530 .

Druki do dokonania zgłoszeń  oraz druk zapytania o udzielenie  informacji z Krajowego Rejestru Karnego są dostępne w Urzędzie Gminy Suszec w pokoju  nr 19 (biuro Rady Gminy) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec.

 

Podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów, o których mowa wyżej stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).    

 

                                                                                                                     

                                                                                                   Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

 

 

1810054