Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Sprzedaż węgla SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania  usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadania związane z demontażem i utylizacją azbestu, Wójt Gminy Suszec ogłasza  nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym programie.  Nabór wniosków na rok 2023 jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2022 r.  Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez gminęProgramie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na  lata 2013– 2032”.  

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.  Dofinasowanie  w formie dotacji może wynieść do 40 % kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej niż 320 zł za  Mg odpadów. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomość, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zasady udzielania dofinasowania określone  są:

  • uchwałą nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • uchwałą nr XXXIX/337/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 25 listopada 2021 r . w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r.  w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane                              z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • Regulaminem i zasadami dofinansowania zadań związanych z ogólnopolskim programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, określone przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Katowicach.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Suszec, w terminie  do dnia  7 kwietnia 2023 r.

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach zadanie nie będzie realizowane.

 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec w Biurze  Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod numerem telefonu: 32 4493071.            

 

Wzór wniosku dostępny  w Urzędzie Gminy Suszec lub do pobrania poniżej:

1726975