Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Pomoc dla Ukrainy SZCZEGÓŁY

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

Na terenie województwa śląskiego akcję wsparcia dla uchodźców koordynują powiaty i miasta na prawach powiatu, dlatego Gmina Suszec w kwestii pomocy uchodźcom ściśle współpracuje z Powiatem Pszczyńskim.

Mieszkańcy naszej gminy, którzy chcą włączyć się do pomocy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na uruchomiony przez Powiat Pszczyński specjalny adres mailowy: 

 

ukraina@powiat.pszczyna.pl

 

Na powyższy adres można zgłaszać zarówno chęć zakwaterowania uchodźców jak również wszystkie inne formy wsparcia, a w szczególności wolontariat, wyżywienie, transport, pomoc medyczną, pomoc prawną, tłumaczenia polsko-ukraińskie itp.      

W pierwszej kolejności uchodźcy będą kierowani do domów/mieszkań osób, które zgłoszą taką chęć na wskazany powyżej adres mailowy.


Ewidencja osób z Ukrainy zakwaterowanych na terenie gminy Suszec

Wójt Gminy Suszec zwraca się z prośbą, aby obecność osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską po dniu 24 lutego 2022 r. była zgłaszana do Urzędu Gminy Suszec – tel. 32 449 30 50. W celu rejestracji konieczne będzie podanie podstawowych danych takich jak m.in. adres zakwaterowania, data zakwaterowania, ilość osób (w tym wiek i płeć), dane do kontaktu.


Wniosek o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania  i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość świadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ustala się na 40 zł za osobę dziennie.

We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu, a także wypełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania. Niezbędne jest podanie numeru PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:
- zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby     przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
- za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
- za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
- dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Suszec w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty (do pobrania na dole strony):

  • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku  z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
  • Załącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Infolinia dla rodzin, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Dla rodzin z powiatu pszczyńskiego, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, dostępny jest numer infolinii Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pszczynie - 32 449 23 33 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00).

Pod numerem 32 606 32 32 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy mogą uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu. Infolinia jest w poniedziałki, środki, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki od 7.30 do 18.00.


Gdzie po informacje w sprawie zatrudniania uchodźców?


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy


Pomoc dla Ukrainy - najważniejsze informacje


Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html


Komunikat dla obywateli Ukrainy:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie


Ważne informacje dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski samochodami:

https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/


Pomoc dla studentów z Ukrainy organizowana przez Uniwersytet Śląski:

https://us.edu.pl/ukraina/#studenci


Dobre miejsce | ГАРНЕ МІСЦЕ:

https://kulturasuszec.pl/dobre-miejsce-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5/


Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy:

  • wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi
  • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski.

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów, tj. 180 dni w danym roku kalendarzowym.

 

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),
  2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).

Informacje dla obywateli Ukrainy na temat przyjęcia uchodźców w Austrii, Francji, Grecji i Hiszpanii

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/pomoc-ukrainie


Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specjalnych - przypomnienie

1520806