Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Pomoc dla Ukrainy SZCZEGÓŁY

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Treść

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania  usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadania związane z demontażem i utylizacją azbestu, Wójt Gminy Suszec ogłasza  nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w przedmiotowym programie.Nabór wniosków dotyczy zadań planowanych do realizacji w latach 2022 -2023.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w posiadanym przez gminęProgramie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec na lata 2013–2032”.  

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Dofinasowanie w formie dotacji może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 320 zł za Mg odpadów. Pozostałe koszty ponosi właściciel nieruchomość, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Zasady udzielania dofinasowania określone  są:

  • uchwałą nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • uchwałą nr XXXIX/337/2021 Rady Gminy Suszec z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suszec”,
  • Regulaminem i zasadami dofinansowania zadań związanych z ogólnopolskim programem finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, określone przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Katowicach.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Suszec, w terminie  do dnia 6 kwietnia 2022r.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Suszec dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach zadanie nie będzie realizowane.

 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod numerem telefonu: 32 4493071.             

 

Wzór wniosku w załączeniu

1520712