Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Treść

Od 1 stycznia 2022 r. w gminie Suszec będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Rada Gminy Suszec   Uchwałą Nr XXXIXX/ 336/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaliła nową, miesięczną  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w wysokości 29 zł  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku gdy na nieruchomości nie jest wypełniony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uchwalono stawkę opłaty podwyższonej   w wysokości 75 zł  miesięcznie od osoby.

Wszyscy właściciele nieruchomości  zamieszkałych zostaną  pisemnie powiadomieni o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność  podwyższenia stawek wynika   z przeprowadzonej analizy bilansowania się systemu tj.  poniesionych kosztów i wpływów z opłat od mieszkańców. Wcześniej  ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 26,00 zł była wyliczona na podstawie rozstrzygniętego w kwietniu 2021 r. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Suszec,  na których zamieszkują mieszkańcy”. Z uwagi, iż Gmina nie rozlicza się z firmą EKO z Rybnika tj. podmiotem świadczącym te usługi  w sposób ryczałtowy lecz  płaci za każdą faktycznie  odebraną tonę odpadów, ustalona opłata w wysokości 26 zł miesięcznie jest niewystarczająca, ponieważ  masa oddawanych odpadów z nieruchomości zamieszkałych jest większa niż prognozowano. Należy podkreślić, że na terenie naszej gminy obserwuje się  wzrost  ilości  oddawanych odpadów,  co przyczynia się do wzrostu kosztów potrzebnych na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Znacząco wzrosła ilość bioodpadów, trawy. Produkujemy coraz więcej śmieci zakupując produkty pakowane w przeróżne, torby, pudełka czy trudno utylizowaną folię. Obecna stawka jest na poziomie stawek, które obowiązują w gminach o porównywalnym charakterze zurbanizowania i przyjętych zasadach gospodarowania odpadami. Ceny oscylują nawet  do 40 zł miesięcznie od osoby. Stawki opłat za odpady są dla wszystkich jednakowe pomimo różnej ilości oddawanych odpadów bo nikt jeszcze nie wymyślił ,,śmieciomierza”.

1427564