Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Aktualności

Aktualności

Treść

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Suszec słowa podziękowania za ofiar­ność i trud pono­szony w wypeł­nia­niu swo­ich obo­wiąz­ków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia  i mienia ludzkiego.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Niech podejmowane działania i służba dru­giemu czło­wie­kowi będą zawsze źródłem oso­bi­stej satys­fak­cji i spo­łecz­nego uznania.

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas

1259000