Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Aktualności

Treść

W dniu 8 kwietnia br. zakończył się nabór do przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/22. Pozostaje jeszcze nabór uzupełniający, który odbędzie się od 1 czerwca br., ale tylko na wolne miejsca w poszczególnych przedszkolach, o ile takie są. Gmina dysponuje na nadchodzący rok szkolny 624 miejscami ogółem we wszystkich jednostkach. Pozostają też w ofercie 16 miejsc w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Suszcu. Wolę kontynuacji edukacji na nowy rok szkolny wyraziło 441 dzieci. Dla nowych  dzieci pozostało więc 183 miejsca. W wyniku rekrutacji  na złożone wnioski przyjęto 164 dzieci, czyli łącznie z dziećmi już chodzącymi, będzie w przedszkolach  605 dzieci.  Pozostało też w dalszym ciągu 19  wolnych miejsc. Najwięcej w ZSP Kryry - 14 miejsc oraz w Przedszkolu w Suszcu - 5 miejsc – zwolnionych na podstawie rezygnacji rodziców  na etapie potwierdzenia list osób zakwalifikowanych.   Nieprzyjętych  zostało 28  dzieci.  Najwięcej w ZSP Rudziczka  13  dzieci  oraz w P. Suszcu 12 dzieci (Wnioski te będą rozpatrzone w naborze uzupełniającym), a także w  Kobielicach 2 dzieci i w Mizerowie 1 dziecko. Część rodziców nie potwierdziło chęci korzystania z przedszkola z list zakwalifikowanych, a część dzieci  zostało przyjętych do innych przedszkoli,  ponieważ rodzice mogli wskazać  3 możliwe lokalizacje. Nie zostały przyjęte również dzieci 2,5 – letnie, które zgodnie z przepisami mogą być przyjęte  w drugim naborze, jeżeli dane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Na wolne w dalszym ciągu 19 miejsc w całej gminie  w drugim czerwcowym naborze,  będą mogli  złożyć wnioski rodzice dzieci nieprzyjętych w naborze kwietniowym. Ważne jest to, iż w całym procesie naboru nie ma rejonizacji, a rodzic może złożyć wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu. Dzieci 6-letnie  nowe, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola i  mają obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego również uczestniczą w procesie rekrutacji i nie zawsze dostaną się do przedszkola w swojej miejscowości. Zależy to od liczby punktów uzyskanych na pierwszym i drugim  etapie postępowania  rekrutacyjnego, zgodnie z kryteriami ustawowymi i Uchwałą Rady gminy w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Wójt Gminy zobowiązany jest wskazać w tym przypadku  inne przedszkole na terenie gminy, w celu wypełniania obowiązku wychowania przedszkolnego.

W ZSP Rudziczka część rodziców nieprzyjętych dzieci złożyło wnioski do Komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka oraz odwołanie do dyrektora  przedszkola,  a także  dodatkowo  złożyli pisma do Wójta o przeprowadzenie weryfikacji wniosków i oświadczeń  rodziców dzieci przyjętych  wskazując, iż część rodziców złożyła  wnioski i fałszywe oświadczenia, co do miejsca zamieszkania czy zatrudnienia oraz korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS Suszec, za które otrzymali niezbędne punkty do przyjęcia, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady gminy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Tu należy przywołać bardzo ważne przepisy i procedurę naboru określoną w prawie oświatowym. Proces  rekrutacji do  przedszkoli na dany rok szkolny  reguluje ustawa  z dnia 14 grudnia - Prawo oświatowe (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Uprawnienia rodzica nieprzyjętego dziecka do przedszkola  w tej procedurze  dotyczą następującego zakresu:

  1.  na podstawie z art. 158 ust. 6  w/w ustawy, rodzic w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, może zwrócić się  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danego przedszkola. Uzasadnienie takie  komisja sporządza w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy  przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  2. rodzic ma prawo również do wniesienia do dyrektora przedszkola (zespołu) odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej,  na podstawie art. 158 ust. 8  w/w ustawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola rozpatruje  odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od otrzymania odwołania w formie decyzji administracyjnej,
  3. na rozstrzygnięcie  dyrektora  przedszkola służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 158 ust. 9 w/w ustawy).

Trzeba również pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów odwołań. Ustawa nie przewiduje  przeprowadzenia  ponownej rekrutacji  do przedszkola. Wójt gminy w tej procedurze  nie jest też organem odwoławczym, ale z tytułu nadzoru nad działalnością placówek oświatowych zlecił weryfikację procesu naboru do przedszkola Dyrektorowi tego przedszkola, w trybie art. 158 ust. 8  prawa oświatowego. Działania w tym zakresie zostały już rozpoczęte.  

Dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo  do korzystania z wychowania przedszkolnego  i jest  to zadanie własne gminy. Dlatego dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat nieprzyjętych do danego przedszkola, zgodnie z art. 31 ust. 10 prawa oświatowego, Wójt Gminy  zobowiązany  jest  do wskazania pisemnie  innego  przedszkola na terenie gminy, które może przyjąć dziecko i dysponuje wolnymi miejscami.                 

Szkoła w Rudziczce będzie rozbudowana i wtedy będzie możliwość przeniesienia oddziału przedszkolnego ze „starego” przedszkola i utworzenie nowego 4 oddziału. W perspektywie  najbliższych lat, biorąc pod uwagę demografię urodzeń w samej Rudziczce, będzie to wystarczająca liczba miejsc dla wszystkich chętnych dzieci z rejonu tej miejscowości. Planuje się zrealizowanie tej inwestycji w 2022 roku. Rozpoczęcie 2021 r. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wybór Wykonawcy.

 

Suszec, 21.04. 2021r.

Ł. Z.

1258961