Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1. PAN MACIEJ KOŁODZIEJ: 571 937 455, 2. PANI MARTA KRYMER: 571 937 678, 3. PANI DOROTA PIEKUT: 571 937 470 (od poniedziałku do piątku po godz. 17.00).

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021! <--- Przejdź do formularza spisowego


Sprawdź dyżury rachmistrzów spisowych:
Dyżury rachmistrzów spisowych


Apel do mieszkańców - NSP 2021
Kliknij tutaj!

Aktualności

Aktualności

Treść

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

 

 Nowelizacja   ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez Sejm RP zobligowała gminy do dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do nowych  przepisów, które zostały znacznie zaostrzone.  W Gminie  Suszec nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi  wejdą w życie od 1 maja 2021r. co wynika z uchwalenia nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec. Przetarg na usługi związane z odbiorem  i zagospodarowaniem  odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych (do 30 kwietnia 2022 roku), wygrał dotychczasowy wykonawca tj. firma EKO z Rybnika, która złożyła najkorzystniejszą ofertę za cenę:  3.435.224,15 zł brutto. W przetargu starowały jeszcze dwie firmy: SANIT-TRANS (4.148.047,80 zł brutto) i REMONDIS (3.736.574,50 zł brutto). Przetarg został zorganizowany  według nowych zasad  wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  m.in. rozszerzono zakres rodzaju odbieranych  odpadów oraz zwiększono częstotliwość  odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Dodatkowo bezpośrednio  z nieruchomości będą odbierane bioodpady. Zmianie uległ również sposób  rozliczania  się  gminy z wykonawcą. Dotychczas rozliczano się  ryczałtowo tzn. miesięczny koszt odbioru był sztywny i wynikał z zaoferowanej ceny w przetargu, który odbył się trzy lata temu i nie był uzależniony od masy odebranych odpadów w danym miesiącu. Zaś od 1 maja br. Gmina zapłaci  za każdą faktycznie  odebraną tonę odpadów. To wynika i jest wymagane nowymi przepisami prawa.  Należy podkreślić,  że na terenie naszej gminy  i nie tylko obserwuje się stały wzrost  ilości oddawanych odpadów. Wynika  z tego prosta zależność  im więcej odpadów zostanie odebranych, tym większą  opłatę będą ponosić mieszkańcy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musi zostać pokryty w całości z opłat mieszkańców. Niestety  kolejne przetargi w wszystkich gminach pokazują ciągle  rosnący drastyczny  wzrost cen dotyczący odpadów, co musi budzić niepokój, ale i też musi dać domyślenia co do zmiany naszego stylu konsumpcyjnego życia.

 

NOWA STAWKA OPŁATY 

Biorąc pod uwagę cenę odbioru i zagospodarowania odpadów wynikającą z rozstrzygnięcia tegorocznego przetargu oraz ilość odpadów wytworzonych w gminie w latach poprzednich, koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będzie wynosić 26 zł miesięcznie,  co wynika z oferty firmy EKO, która zaoferowała najniższą cenę.  Po uchwaleniu przez Radę Gminy Suszec  nowej stawki,  mieszkańcy zostaną powiadomieni.

Czy wysokość opłaty będzie wystarczająca, okaże się po kilku miesiącach. Jeżeli odpadów będzie więcej, niż założono, stawkę trzeba będzie podnieść.  Ten problem dotyczy już kolejnych gmin, które obecnie podwyższają opłaty za gospodarowanie odpadami, bo ich po prostu ciągle przybywa w przeliczeniu na mieszkańca. 

Mieszkańcom, którzy nie będą segregować odpadów  zostanie ustalona  opłata podwyższona jako kara za niewywiązanie się z obowiązku  segregacji śmieci.

 

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA  BIOODPADAMI !!!

Największa zmiana dotyczy bioodpadów, które  od miesiąca maja br. będą odbierane bezpośrednio  z  nieruchomości. Bioodpady z nieruchomości zabudowanych budynkami   jednorodzinnymi, będą odbierane w ilości limitowanej tj. 120 l na każde 1 - 2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość, a więc z budynku zamieszkałego  przez 1 lub 2 osoby odebranych zostanie  maksymalnie 120 l a w przypadku  budynku zamieszkałego przez 3 lub 4 osoby  można oddać 240 l. Limit nie dotyczy budynków wielolokalowych.

Bioodpady  odbierane będą  wyłącznie w pojemnikach, wystawione w workach nie zostaną odebrane.

Do pojemnika na bioodpady

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, trawę, liście i inne pozostałości roślinne, resztki żywności, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, drobne gałązki, korę drzew i trociny.  Zwraca się uwagę, aby bioodpady były gromadzone luzem czyli pozbawione worków foliowych i innych opakowań.

Nie wrzucamy: płynnych resztek jedzenia, kości i mięsa, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi i kamieni, pampersów i innych środków higienicznych oraz innych odpadów komunalnych.

 

Uwaga!  Firma nie wyposaży nieruchomości w pojemniki na bioodpady!

Obowiązek ten jest po stronie właściciela nieruchomości, który we własnym zakresie  i na własny koszt wyposaży nieruchomość w  pojemnik  w kolorze brązowym z napisem BIO przystosowanym  do obsługi przez specjalistyczne  środki transportu.

Bioodpady można również dostarczać do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (PSZOK) w Suszcu.

 

ZWOLNIENIA  DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH  BIOODPADY

W Gminie Suszec  właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Wysokość tego zwolnienia wynosi  1 zł od mieszkańca/miesięcznie. Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej  o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane będą z następującą częstotliwością:

  • z  nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymiw miesiącach od kwietnia do października jeden raz  na dwa  tygodnie, a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu,
  •  z nieruchomości zabudowanych budynkami  wielolokalowymiw miesiącach od kwietnia do października jeden raz w tygodniu, a w pozostałych miesiącach dwa  razy w miesiącu,
  • z nieruchomości zabudowanych spółdzielczymi budynkami  wielolokalowymi dwa razy      w tygodniu.

 

 Jak więc widzimy częstotliwości odbioru zostały znacznie zwiększone w Gminie i są minimalną częstotliwością wymaganą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To oczywiście  podwyższa koszt firm odbierających odpady komunalne.  

 

Selektywnie zbierane odpady  rodzaju: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  odbierane będą z następującą częstotliwością:

  • z  nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi  i wielolokalowymi jeden raz w miesiącu,
  • z nieruchomości zabudowanych  spółdzielczymi budynkami wielolokalowymi dwa razy     w tygodniu.

 

Popiół odbierany będzie  w miesiącach od września  do maja jeden raz  w miesiącu.

 

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  w SUSZCU, UL. OGRODOWA  2

 

D N I   O T W A R C I A

OKRES  LETNI

       od 1 maja do 30 września

 

 

     wtorki, środy, czwartki, piątki

           w godz. 15.30 - 20.00

 

w  soboty  w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

OKRES ZIMOWY

               od 1 października do 30 kwietnia

 

 

     wtorki, środy, piątki

           w godz. 15.30 – 18.30

 

           w  soboty w godz.  8.00 - 15.00

 

         za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

Mieszkańcy mogą we własnym zakresie dostarczyć do  PSZOK-u dodatkowe frakcje odpadów komunalnych takie jak:

  • odpady niekwalifikujące  się do odpadów  medycznych powstałe  w gospodarstwie   domowym    w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  we krwi,  w szczególności  igły i strzykawki;
  • odpady tekstyliów  i odzieży.
1341108