Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Aktualności

Treść

W Gminie Suszec  od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnienia wynosi  1 zł od mieszkańca/miesięcznie
Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację uwzględniającą zwolnienie z opłaty od miesiąca  lutego należy złożyć najpóźniej do  dnia  10 marca 2021 r. 
W ustawie   o  utrzymaniu  czystości   i  porządku  w  gminach wymienione   zostały  przesłanki,   powodujące   utratę   prawa   do  zwolnienia, które  następuje  w   drodze  decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz  na stronie internetowej Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html

1287954