Zebranie wiejskie w Suszcu

OGŁOSZENIE !!!

 

Sołtys sołectwa Suszec zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 02 września 2020 roku (środa) o godz. 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

W przypadku braku wymaganej liczby uczestników (100 osób), zebranie w II terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 bez względu na liczbę zebranych uczestników.

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Omówienie zmian przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach planu finansowo-rzeczowego sołectwa na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020 zebrania wiejskiego sołectwa Suszec z dnia 13.02.2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego.

5. Przedstawienie przedsięwzięć i zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok wraz z omówieniem zgłoszonych propozycji.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

7. Sprawy porządkowe.

8. Zakończenie zebrania.