TRWAJĄ KONSULTACJE ZWIĄZANE Z WARIANTOWYM PRZEBIEGIEM PRZEZ TEREN GMINY SUSZEC TRAS KOLEJOWYCH W RAMACH BUDOWY CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (dalej CPK Sp. z o.o.) rozpoczyna działania w zakresie przeprowadzenia konsultacji dotyczących proponowanych wariantów przebiegu nowych linii kolejowych, związanych z budową CPK, które przebiegać mają również na terenie Gminy Suszec.

Uwagi co do planowanych wariantów przebiegu linii kolejowych można składać do 31 lipca 2020 roku na adres e-mailowy: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl lub do 30 lipca 2020 roku do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Gminy Suszec na adres e-mailowy: eladera@suszec.pl, gmina@suszec.pl lub w formie papierowej.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. jest podmiotem działającym na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1089 z póź. zm.), którego zadaniem jest budowa międzynarodowego lotniska oraz intermodalnego węzła komunikacyjnego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Budowa węzła komunikacyjnego między Warszawą i Łodzią wraz z powiązanymi inwestycjami kolejowymi ma doprowadzić do powstanie spójnego, krajowego, multimodalnego systemu transportu pasażerskiego (dalej CPK). CPK to kompleksowe przedsięwzięcie realizowane w celu walki z wykluczeniem komunikacyjnym regionów Polski. Szersze informacje dotyczącego całego programu CPK dostępne są pod adresem www.cpk.pl.

W ramach prac przygotowawczych CPK Sp. z o. o. przeprowadziła na przełomie lutego i marca br. konsultacje społeczne dokumentu: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Dokument ten określa korytarze dla nowych inwestycji kolejowych
i drogowych związanych z CPK i jest pod adresem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Zaproponowane korytarze i otrzymane w wyniku konsultacji wnioski są podstawą do dalszych prac studialno- projektowych.

W ramach aktualnego etapu prac nad studium wykonalności dla projektowanej linii kolejowych na odcinku Katowice-Jastrzębie Zdrój-granica RP-Ostrawa określone są wariantowo jej przebiegi. Wybór optymalnych wariantów pozwoli na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Z wariantami przebiegu nowej trasy kolejowej można zapoznać się pod adresem: https://cpkonline-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/robert_wilczek_cpk_pl/EpKXzHVDE3tHk89uJLAc7I4B_YJvSPg_NhASdqVflcIIyQ?e=Y1aoI1

Załączniki