Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokop(...)

Informacja o powierzeniu grantu

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

„ZDALNA SZKOŁA+”-jest projektem grantowym, wdrażanym w okresie od
17 czerwca 2020 r. do 17 grudnia 2020 r., dedykowanym Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Suszec, który za cel główny stawia zapewnienie uczniom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).

 

W projekcie wsparciem zostało objętych 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Suszec:

-Szkoła Podstawowa w Suszcu, ul. Szkolna 130

-Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul. Topolowa 42

-Szkoła Podstawowa w Rudziczce w ZSP w Rudziczce, ul. Woszczycka 20

-Szkoła Podstawowa w Kryrach w ZSP w Kryrach, ul. Nierad 86

-Szkoła Podstawowa w Mizerowie w ZSP w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31

-Szkoła Podstawowa w Radostowicach w ZSP w Radostowicach, ul. Dworcowa 56

 

HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDUJE:

-(VI-XII.2020) doposażenie szkół w sprzęt komputerowy(laptopy) w ilości 18 sztuk,

-(VI-XII.2020) użyczenie uczniom otrzymanego przez szkoły sprzętu, w ramach kształcenia na odległość, do realizacji podstawy programowej.

 

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:

-Liczba szkół podstawowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu-6 szkół;

-Liczba uczniów objętych w ramach projektu-18.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 54 992,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UNII EUROPEJSKIEJ: 54 992,00 PLN