XIX SESJA RADY GMINY

            Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w XIX Sesji Rady Gminy, która  odbędzie  się  dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o  godz.  1400  w  trybie zdalnym.

 

Dodatkowo informuje się że na sesji zgodnie z art.28 aa ustawy  o samorządzie gminnym będzie przedstawiony raport o stanie gminy oraz odbędzie się debata nad raportem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
          W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

 

Treść Raportu o stanie Gminy jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/13331/0/xix-sesja-rady-gminy-z-dnia-28-5-22-r-.html 

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/channel/UCG1VycwzCb4YeCY3b3ududA/live