Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji DNIA STRAŻAKA pragniemy złożyć wszystkim strażakom słowa podziękowania za ofiar­ność i trud pono­szony w wypeł­nia­niu swo­ich obo­wiąz­ków, za poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także szczęścia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i nade wszystko dużo zdrowia.

Niech Wasz Patron - Św. Florian otacza Was swoją opieką a podejmowane działania i służba dru­giemu czło­wie­kowi będą zawsze źródłem oso­bi­stej satys­fak­cji i spo­łecz­nego uznania.

Szymon Sekta - Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec