PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

Informuje się producentów rolnych, że w terminie od 3 lutego 2020 r.  do 2 marca 2020 r. można składać  w Urzędzie Gminy Suszec (sekretariat)  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

Producenci rolni mogą również ubiegać się o dopłaty do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła, będącego w ich posiadaniu w poprzednim roku po którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Rolnik składając wniosek musi dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie   6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2.  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku                            ( w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r.   o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r.,                  poz. 2188) określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego zawartego, w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem  CN 2710 20 11 do  CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

 

Wnioski można otrzymać w urzędzie gminy   (Referat OŚR - pokój nr 6).

Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych w referacie podatkowym.

 

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Suszec.