KONTROLA KOTŁOWNI

Gminy, w tym nasza realizując zapisy uchwały antysmogowej, podjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego jest zobowiązana do prowadzenia wyrywkowych kontroli palenisk domowych podczas  trwania  alarmu smogowego. Dotyczą one również dni wolnych i świątecznych. Wskutek wprowadzenia nowych bardziej restrykcyjnych norm  ogłaszania alarmu smogowego, ilość tych kontroli  będzie znaczna,  ze względu                   na przekroczenia obniżonych dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.   Jest nowy obowiązek  wójta skutkujący nałożeniem wysokich kar za niestosowanie się do tych przepisów. Celem kontroli jest sprawdzenie, jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają  budynki mieszkalne. Kontrolujący zwracają  przede wszystkim uwagę na to czy  w piecach centralnego ogrzewania są  spalane  odpady.

Informacje o alarmie smogowym jest zamieszczana każdorazowo podczas alarmu na stronie internetowej www.suszec.pl, w zakładce  Informacje → Jakość powietrza i informowanie.

Mieszkańcy, którzy  łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych, z policją. Kontrole będą przeprowadzać pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni  przez wójta.

 

Zakazane jest stosowanie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych  oraz mieszanek  produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla  kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie  roboczym przekracza 20%.