Protokoły w sprawie przejęcia mienia

Protokoły w sprawie przejęcia mienia sporządzone na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) Przedmiotem protokołów są nieruchomości, stanowiące mienie ogólnonarodowe (państwowe), które związane jest z realizacją zadań gminy, a prawo własności nie przysługuje Gminie Suszec na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) odpisy protokołów wykłada się do publicznego wglądu przez okres 30 dni W terminie, o którym mowa powyżej każda osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole może zgłosić zastrzeżenia.