Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Szkolnej w Suszcu

http://bip.suszec.iap.pl/pl/13087/0/projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszarow-polozonych-w-rejonie-ulicy-pszczynskiej-i-szkolnej-w-suszcu.html